Home

Verkennend onderzoek Strafvordering

Verkennend strafrechtelijk onderzoek Een verkennend onderzoek wordt op bevel van de Officier van Justitie ingesteld door opsporingsambtenaren en dient tot voorbereiding van de opsporing. Dit onderzoek is alleen mogelijk als uit feiten of omstandigheden aanwijzingen komen dat personen misdrijven plegen Een verkennend onderzoek wordt gehouden indien uit feiten en omstandigheden blijkt dat er bepaalde misdrijven worden gepleegd waar voorlopige hechtenis is toegestaan. Indien een persoon een strafbaar feit pleegt, kan hij ingevolge artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering worden aangemerkt als verdachte - Het verkennend onderzoek Bijna iedere strafz aak begint met een opsporingsonderz oek. Onder de verantwoor delijkheid van een OvJ wordt onderz oek gedaan naar aanleiding van een redelijk vermoeden dat e en stra</p>aar feit is beg aan 4 Het lid of plaatsvervangend lid dat als rechter- of raadsheer-commissaris eenig onderzoek in de zaak heeft verricht, neemt, op straffe van nietigheid, aan de behandeling door de raadkamer geen deel, tenzij het onderzoek uitsluitend heeft plaatsgevonden op grond van artikel 316, tweede lid, en de rechter- of raadsheer-commissaris ook aan het verdere onderzoek ter terechtzitting kan deelnemen

Verkennend strafrechtelijk onderzoek - Het CC

 1. Verkennend onderzoek Een verkennend onderzoek wordt gehouden indien uit feiten en omstandigheden blijkt dat er bepaalde misdrijven worden gepleegd waar voorlopige hechtenis is toegestaan. Indien een persoon een strafbaar feit pleegt, kan hij ingevolge artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering worden aangemerkt als verdachte
 2. aliteit
 3. Art. 12 Sv - Artikel 12 Wetboek van Strafvordering - Artikel 12 1. Wordt een strafbaar feit niet vervolgd, de vervolging niet voortgezet, of vindt de vervolging plaats door het uitvaardigen van een strafbeschikking, dan kan de rechtstreeks belanghebbende daarover schriftelijk beklag doen bij het gerechtshof, binnen het rechtsgebied waarvan de beslissing tot niet vervolging of niet verdere.
 4. Op deze pagina vindt u Wetboek van Strafvordering (Sv). U kunt de volledige tekst van Wetboek van Strafvordering, wetsgeschiedenis, nadere regelgeving en relevante jurisprudentie en kamerstukken hier inzie
 5. Exploratief onderzoek wordt ook wel verkennend onderzoek genoemd. Als onderzoeker weet je nog niet helemaal welke resultaten je gaat vinden en welke kant je onderzoek opgaat. Je wilt vooral ideeën opdoen en gebruikt het onderzoek om het onderzoeksgebied te verkennen voor vervolgonderzoek
 6. Innovatiewet Strafvordering gepubliceerd op 19 juli jl. Tot slot nog enkele woorden over de onlangs gepubliceerde Innovatiewet Strafvordering. De wetgever heeft de bedoeling om begin 2021 alvast wat wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering, bij wijze van experiment, in te voeren. Ik benoem er hier slechts een drietal

Verkennend onderzoek - de betekenis volgens Winish Ganes

Created Date: 4/20/2010 9:45:10 AM Title: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming); Motie; Motie Heerts c.s. over onderzoek naar het instrument verkennend onderzoek Brief van het CBP met advies over rol van het CBP m.b.t. verkennend onderzoek en bevoegdheden om gegevens te vorderen - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven - Parlementaire monito

gezien de verjaring van de strafvordering ook een grote impact heeft op hen. Daarnaast zal dit onderzoek ook een bijdrage leveren aan de theorievorming op het vakgebied van strafrecht.6 Sinds het bestaan van de verjaring van de strafvordering zijn er van oudsher verschillende uiteenlopende theorieën hierover geschreven Het voorbereidend onderzoek / 135 3.1 Relatieve competentie van de rechter en bevoegdheid van het OM / 135 3.2 Het opsporingsonderzoek / 138 3.2.1 Verkennend onderzoek; startinformatie / 138 3.2.2 Meldingen, aangiften, klachten / 140 3.2.3 Verhoor van getuigen door de politie / 145 3.2.4 Enkele bevoegdheden van de officier van justitie / 14

gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht. De gemeente verzorgt dan een verkennend onderzoek om te bezien of verplichte zorg aan de orde is. Als dat het geval is, dan doet de gemeente een aanvraag bij de Officier van Justitie. Handreiking verkennend onderzoek Deze handreiking gaat in op het verkennend onderzoek Verkennend onderzoek 45 dienstjaren Over deze publicatie. Deze publicatie beschrijft een verkennend onderzoek naar de omvang en kenmerken van het aantal personen met 45 of meer gewerkte jaren. Aangezien hierover geen directe informatie beschikbaar is, zijn er drie varianten onderzocht. 1. Inleidin Het Verkennend Onderzoek Automatisering Rechtspraak is uitgevoerd in opdracht van de Werkgroep Ver-kenning Automatisering Rechtspraak (WVAR). De WVAR bestaat uit vertegenwoordigers uit het bestuur (ministerie van Justitie), de praktijk (Raad voor de Rechtspraak) en de wetenschap

Een verkennend onderzoek naar Rotterdamse jongeren, drill en geweld in het digitale tijdperk Dr. R.A. Roks & drs. J.B.A. van den Broek Sectie criminologie Erasmus School of Law - Erasmus Universiteit Rotterdam & Partner in Crime In opdracht van: Directie Veiligheid, gemeente Rotterda 4.6 - Verkennend, beschrijvend en verklarend onderzoek. Marktonderzoek kan drie verschillende functies hebben: de omgeving verkennen, de omgeving beschrijven, of een verband tussen oorzaak en gevolg proberen aan te tonen. Er is zodoende sprake van: 1. verkennend onderzoek, 2. beschrijvend onderzoek, 3. verklarend onderzoek

Hoofdstuk 8 Het voorbereidend onderzoek - StudeerSne

Verkennend onderzoek moet worden uitgevoerd volgens de NEN 5740. De resultaten van het veldwerk vormen samen met de resultaten van de analyses een eindrapport. Hierin staan de conclusies en het advies. - Nader onderzoek NEN 5755. Wanneer uit het verkennend onderzoek blijkt dat er sprake is van een sterke verontreiniging, volgt een nader onderzoek Het WODC voert zelf onderzoek uit, maar veel onderzoek wordt ook uitbesteed aan derden en begeleid door het WODC. Het onderzoeksprogramma wordt jaarlijks opgesteld, in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Afgeronde en gepubliceerde onderzoeken zet het WODC in een online bibliotheek Zeker bij toegepast onderzoek is het belangrijk om de doelstelling, dus de vraag wat je met het onderzoek wilt bereiken, aan het begin van het onder-zoek heel goed op papier te zetten en met je opdrachtgever te bespreken. Je voorkomt dan dat de opdrachtgever verkeerde verwachtingen van het onderzoek heeft en teleurgesteld is over de resultaten toegezegde onderzoek moet scherp krijgen tegen welke problemen de gemeenten daadwerkelijk aanlopen bij de toepassing van deze NEN 8700. Bovenstaande heeft geleid tot een opdracht tot het uitvoeren van een verkennend onderzoek onder de titel Toepassing bouwregelgeving bij beoordeling van bestaande bruggen door gemeenten. He Verder onderzoek. De Onderzoeksraad adviseert de IVD bij haar verdere onderzoek een aantal vragen te betrekken. Deze vragen hebben betrekking op de opleiding en training van de bemanning, de keuze om met 1 vlieger per NH90-helikopter te vliegen en de keuzes die zijn gemaakt over de toerusting van het marineschip Zr.Ms. Groningen

Verkennend onderzoek naar grip op integriteitsrisico's door inzet van screening Inhoud Pagina 1. Inleiding 1 1.1 Achtergrond en aanleiding 1 1.2 Doelstelling en scope onderzoek 2 1.3 Uitvoering onderzoek 4 1.4 Leeswijzer 5 2. Juridische kaders en instrumenten 6 2.1 Inleiding 6 2.2 Juridische kaders 6 2.3 Instrumentarium 16 3 Dit document is een bijlage bij. Kamerbrief kabinetsreactie verkennend onderzoek Blockchain en het recht. Minister Dekker stuurt de kabinetsreactie op het verkennende onderzoek 'Blockchain en het recht' naar de Tweede Kamer ARVO 2020 - Amsterdamse Richtlijn voor Verkennend Onderzoek Inhoud Samenvatting5 1 Inleiding 8 1.1 Achtergrond8 1.2 Wettelijke kaders bodemonderzoek 9 1.3 Wijze van indienen van onderzoeksrapporten 10 2 Vooronderzoek 11 2.1Doel 11 2.2Basisgegevens 11 2.3 Locatie verdacht of onverdacht 13 2.4 Rapportage14 3 Verkennend bodemonderzoek 1 Dat is van belang omdat het verkennend onderzoek een beperkte steekproef is, die zo doelgericht mogelijk moet worden uitgevoerd. NEN5740. De NEN 5740 is een Nederlandse norm die voor verschillende situaties en verontreinigende stoffen beschrijft hoe de onderzoeker het verkennend onderzoek moet inrichten, uitvoeren en rapporteren

Het verkennend onderzoek is erop gericht om een eerste inzicht te krijgen in de mogelijke effec-ten op beschermde natuurwaarden in en om het projectgebied en de mogelijke vervolgstappen die moeten worden genomen met betrekking tot aanvullend veldonderzoek, nader effectonder-zoek en nadere procedures Auteur: Rik van der Vliet, Katja Chkalova, Frank Linder en Clemens Siermann Publicatiedatum: 9-11-2020 13:00 Verkennend onderzoek 45 dienstjaren 6. Samenvatting en conclusie. Het doel van dit verkennende onderzoek was om meer te weten te komen over de groep mensen die al 45 jaar gewerkt heeft Als rechtstreeks belanghebbende wordt beschouwd : de inverdenkinggestelde, degene tegen wie de strafvordering is ingesteld in het kader van het gerechtelijk onderzoek, de verdachte, de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, de burgerlijke partij, degene die een verklaring van benadeelde persoon heeft afgelegd, evenals degenen die in hun rechten getreden zijn of die hen als lasthebber ad hoc. Dyscalculie, een verkennend onderzoek Inhoudsopgave 1 Inleiding/ voorwoord.pagina 2 2 De theorie achter dyscalculie pagina 3-16 o wanneer kan men spreken van dyscalculie? o dyscalculie herkennen o wa

Verkennend Onderzoek Inzameling Lithium-Ion Batterijen in Nederland Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 17.11.2020 . 2. Business consulting, profoundly different. www.mobius.eu Inhoud. separaat onderzocht. In 2000 is een deel van de huidige onderzoekslocatie door Oranjewoud verkennend onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in de rapportage: Rapport inzake het verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de percelen tussen Knipe en Oranjewoud nabij Heerenveen, docnr. 16546-67917, d.d. 10-5-2000 verkennend onderzoek: het verrichten van veld- en laboratoriumonderzoek op basis van de NEN 5740. In het algemeen bestaat het veldwerk bij bodemonderzoek uit het verrichten van handboringen en (voor het grondwateronderzoek) uit het plaatsen van peilbuizen. Verder worden in het laboratorium monsters onderzocht Met een verkennend onderzoek bepalen we of de bodemopbouw nog onverstoord is. Daarvoor boren we in een regelmatig raster. We beschrijven de grond die we opboren. Een karterend booronderzoek; Met een karterend onderzoek kijken we of er archeologische resten aanwezig zijn. Daarvoor boren we op meer plaatsen dan bij een verkennend onderzoek

wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafvordering ..

Wat is de betekenis van Verkennend onderzoek - Ensi

In dit verkennend onderzoek zijn de Cloud specifieke standaarden die betrekking hebben op (het beheer van) de dienstverlening (zoals SLA) buiten beschouwing gelaten. Verder maakt dit verkennend onderzoek gebruik van de aanbeveling zoals aangegeven in het eerder genoemde ETSI CSC rapport. In het ETSI CSC rapport is vanuit use cases een model me Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het RIVM. Dit is in samenwerking met Amsterdam UMC ziekenhuis, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, uitgevoerd. Artsen of apothekers moeten de fouten beschrijven en vastleggen via een (elektronisch) meldformulier Onderzoek over succesfactoren voor het delen van cybersecurity informatie. Nieuwsbericht | 23-09-2020 | 12:51. De Haagse Hogeschool heeft voor het NCSC een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de omstandigheden waarin mensen cybersecurity informatie willen delen met concullega's in een keten- of samenwerkingsverband

Verkennend onderzoek TOG beoordelingskader | 1 1 Inleiding Ouders of verzorgers van een thuiswonend gehandicapt kind tussen 3 en 18 jaar komen in aanmerking voor een TOG-tegemoetkoming van, op dit moment, € 215,80 per kwartaal. De TOG is onafhankelijk van het gezinsinkomen en va Als uit een verkennend onderzoek of nader onderzoek volgens NEN 5707 visueel en analytisch geen asbest is aangetoond (lees: het asbestgehalte is lager dan de bepalingsgrens), dan kan volgens NEN 5707 redelijkerwijs worden aangenomen dat de bodem niet meer verdacht is op asbest. Onderzoek op asbest bij een partijkeuring is dan niet noodzakelijk

Art. 12 Sv - Artikel 12 Wetboek van Strafvordering ..

2.4Verkennend Onderzoek 12 2.5Periodiek overleg 14 3 Diensten in aantallen en geschatte gemiddelde tijdsbesteding 15 3.1 Meldingen & Triage 16 3.2 Verkennend Onderzoek 19 3.3Afhandeling klachten 21 3.4 Monitor 21 4Offerte 22 4.1 Financieel Overzicht 2 Het doel van dit eerste verkennende onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de patiëntveiligheid voor, tijdens en na een ingreep in zelfstandige klinieken voor oogheelkundige zorg, orthopedische zorg en plastische chirurgie. Het rapport beantwoordt de volgende vraagstellingen: 1

Pagina 7 van 31 RWS INFORMATIE | 2018.WLAB08: VERKENNEND ONDERZOEK BIOCIDEN RWS LABORATORIUM 1 Doelstof komt alleen in technisch mengsel voor (ADEBAC C12-C14) 2 Bestanddeel van technisch mengsels ADBAC (C12-C16) , Cas 68424-85-1. Zie ook specificatie in bijlage 2 3 Bestanddeel van technisch mengsel ADBAC (C12-C18) , Cas 68391-01-5. Zie ook specificatie in bijlage Het verkennend onderzoek heeft antwoord op 5 vragen: 1. Wat zijn concentraties rubbergranulaatdeeltjes in grond en waterbodem rondom kunstgrasvelden? Rondom de kunstgrasvelden hebben we in de grond veel rubbergranulaatdeeltjes gevonden in vergelijking met echte grasvelden: gemiddeld 17 gram rubbergranulaat per kilo grond Het verkennend onderzoek wordt opgehangen aan vier kennisdelingsmomenten, telkens rond een bepaalde transitie, en telkens georganiseerd rond drie praktijkvoorbeelden van kunst in opdracht. Aan het einde van het verkennend onderzoek worden de leerpunten samengelegd en in een breder kader besproken op een studiedag Het verkennende onderzoek heeft geleid tot het algemene beeld dat er zeer diverse verwerkersovereenkomsten in gebruik zijn bij organisaties. Dit past bij het beeld dat de AVG door de open normen mogelijkheden biedt voor maatwerk. Niet elke organisatie of verwerking is immers hetzelfde

Sv - Wetboek van Strafvordering :: Maxius

Dat onderzoek kan leiden tot een zorgmachtiging, waarin iemand verplichte ggz-zorg moet ondergaan. Bij de start van de wet publiceerden we een handreiking over het verkennend onderzoek, maar die gaf geen antwoord op een aantal vragen die opkwamen Dit onderzoek is door Aard-Jan Wullink van Econsultancy.nl uitgevoerd als een verkennend booronderzoek. Aard-Jan: Met het verkennend booronderzoek kijken we of er nog iets bewaard is gebleven van het middeleeuwse veenlandschap dat onder de wadafzettingen uit de 13e en 14e eeuw is verdwenen EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR GEBRUIK VAN EERSTELIJNSVERBLIJF 1.1 Aanleiding: beknopt overzicht van actuele ontwikkelingen en achtergronden in de ouderenzorg De ouderenzorg is in transitie. Het langer thuis blijven wonen met een complexe zorgvraag vraagt om mogelijkheden om flexibeler in te kunnen springen op acute situaties SSH verkennend onderzoek interne verhoudingen - 150103 i SAMENVATTING In opdracht van het bestuur van de Stichting Stadswacht Helmond (SSH) is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de interne verhoudingen bij de SSH, vanwege diverse signalen dat zich problemen voordoen in de werksfeer, de werkprocessen en de procedures

Trimbos-instituut en het RIVM een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van begrippen, definities en cijfers met betrekking tot de mentale gezondheid van de jeugd (12-23 jaar) ter ondersteuning van beleid. Het doel van dit onderzoek was het verkennen van draagvla Het onderzoek is uitgevoerd door Verdonck, Klooster & Associates B.V., in samenwerking met het Lectoraat eLearning en de afdeling ICTO van Hogeschool INHOLLAND. Dit rapport omvat de resultaten van het verkennend onderzoek: de uitkomsten van de literatuurstudie, de beschrijving van onderzochte leerpraktijken en de conclusies van het onderzoek Verkennend onderzoek Gegevensbeschermings-beleid . Openbare versie | Rapport definitieve bevindingen 2 De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hecht veel waarde aan een goed gegevensbeschermingsbeleid, omdat dit organisaties dwingt om vooraf na te denken over hoe zij persoonsgegevens beschermen Onderzoek Bodegraven Paardenburg 1 Een verkennend archeologisch onderzoek in Bodegraven-Paardenburg, september 2007. Rapport van een verkennend proefsleuven-onderzoek uitgevoerd door de AWN-afdeling Rijnstreek op het industrieterrein in Bodegraven, achter de Paardenburg

Welke onderzoeksmethode moet ik gebruiken? 22 voorbeelde

een verkennend onderzoek augustus 2001. Beleidsgerichte studies Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek 77 KORT-HBO een verkennend onderzoek augustus 2001 Den Haag, augustus 2001 Auteurs: P. Gransbergen (smets+hover+), K. Visser (CINOP) Nadere informati Verkennend onderzoek door de Office van de VN Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens (OHCHR) naar vormen van institutionele racisme in verband met Covid-19 ten aanzien van gemarginaliseerde1 groepen. A. Introductie De OHCHR, sectie PAD (People of African descent), heeft over de hele wereld meldinge

Sdu blog - Wetsvoorstel modernisering wetboek van

Een verkennend onderzoek naar . verklaringen en de mogelijke aanpak . 21 oktober 2019 . Anita Böcker, Ashley Terlouw, Ezgi Özdemir . Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Centrum voor Staat en Recht . 2 . 3 . Inhoudsopgave 1 Het bekijken van een tekst zonder dat je die echt leest, heet verkennend lezen. Als je verkennend leest, bekijk of lees je:- de titel en de tussentitels- de eerste en de laatste alinea- de woorden die dik of schuin zijn gedrukt - de A Welke mensen zijn populair volgens het onderzoek verkennend onderzoek heeft u in mei 2016 ontvangen. In onze oriënterende gesprekken is vooral de behoefte geuit om dit onderzoek te gebruiken in de dialoog tussen raad en college en als bewustwording over de mogelijkheden en verschillende aandachtspunten bij burger- en overheidsparticipatie Wat is kwalitatief en kwantitatief onderzoek? Gepubliceerd op 10 oktober 2013 door Bas Swaen. Bijgewerkt op 24 augustus 2020. Kwantitatief onderzoek probeert feiten te achterhalen, waarbij de resultaten vaak worden uitgedrukt in cijfers.. Kwalitatief onderzoek is meer beschrijvend van aard en richt zich op interpretaties, ervaringen en betekenis ARTEVELDEHOGESCHOOL BACHELOR IN HET ONDERWIJS : KLEUTERONDERWIJS J. Gerardstraat 18 9040 GENT TEL. : 09 218 73 73 VERKENNEND ONDERZOEK GEZONDHEIDS-BEVORDERING OP DE KLEUTERSCHOOL Stand van zaken en behoeften rond gezondheidsbevordering op schoo

7.Verkennend onderzoek in de wet Zwaartepunt. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Actoren en rollen Actor Rol Eenieder, bijvoorbeeld burger • Melding doen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht Verkennend onderzoek. Het deel van de onderzoekslocatie die in 2010 nog niet was onderzocht, zal de boven- en on- dergrond en het grondwater onderzocht worden conform de onderzoeksstrategie NEN 5740 verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, NNI Delft, februari 2016; - NEN 5707, Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partije Verkennend onderzoek Tegelijk met deze publicatie verscheen het rapport van een verkennend onderzoek naar extra scholingsmogelijkheden voor WGA'ers met arbeidsvermogen (pdf, 2 MB) . Daaruit blijkt dat vooral een combinatie van leren en werken met begeleiding deze doelgroep kan helpen bij de terugkeer naar werk maar in de praktijk nog weinig wordt ingezet

Stap 2: verkennen. Wat is er al bekend? Het formuleren van een hypothese helpt je om na te denken over welke factoren een rol kunnen spelen in je onderzoek. Deze factoren kun je opnemen in deelvragen, die horen bij de onderzoeksvraag. Uit het onderzoek moet vervolgens blijken of de hypothese juist is of niet Voorliggende verkennende natuurtoets is gebaseerd op een uitgevoerde quickscan natuurtoets uit 2007, een viertal veldbezoeken in 2009 en beschikbare informatie uit beleidsdocumenten en databanken. Quickscan natuurtoets 2007 In 2007 is een deel van het onderzoeksgebied reeds éénmalig onderzocht in het kader van een quickscan1 verkennend bodem en nader onderzoek en verkennend bodemonderzoek PJ Milieu BV Kolkpad 4 te Zuidoostbeemster 5 1408201A 2 VOORONDERZOEK 2.1 Werkwijze Het vooronderzoek heeft zowel betrekking op de onderzoekslocatie als op de omgeving. In het kader van het vooronderzoek zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd

onderzoek conform NEN 5740 uitgevoerd (4-2-1992), tijdens dit onderzoek zijn geen bijzonderheden waargenomen. Burg. H.G. van Kempensingel 35 Woerden: Tijdens een verkennend en aanvullen mijn onderzoek naar het onderwerp dyscalculie ben ik talloze vragende gezichten tegengekomen na het vragen over informatie omtrent dit onderwerp. Niet alleen de betekenis van het woord ontbreekt bij velen, maar eveneens het uitspreken van dyscalculie gaf de nodige problemen verkennend onderzoek was de mogelijkheden van GEOBIA te onderzoeken voor het vlakdekkend karteren van bodemfaunasoorten (voorkomen, dichtheid, en biomassa), en verbeterpunten van de methodologie op te sporen. Figuur 1 EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR OUDERENMISHANDELING - eindrapport - drs. F. Kriek drs. R.J.M. Oude Ophuis Amsterdam, oktober 2003 Regioplan publicatienr. 1069 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel. : 020 - 5315315 Fax : 020 - 6265199 Onderzoek, uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van. Verkennend onderzoek naar verschillende typen verbindingen Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten December 2010 . Esther Veen 1 Peter Vermeulen 2 Pieter de Wolf1 Herman Schoorlemmer

Verkennend onderzoek voor UWV Rapport voor UWV Datum April 2017 Auteurs P.R.A. Oeij W. van der Torre H.A. van de Ven J.M.A.F. Sanders F.A. van der Zee Projectnummer 060.24696/01.01 Rapportnummer R17030 Contact TNO Peter Oeij Telefoon 088 866 53 48 E-mail peter.oeij@tno.n Het verkennend en nader onderzoek naar bodemverontreiniging bestaan beide uit het opstellen van een onderzoeksstrategie, het uitvoeren daarvan (veldwerk en laboratoriumanalyses), het vertalen van de verzamelde gegevens in resultaten, conclusies en aanbevelingen en het uitbrengen van een rapportage Een verkennend onderzoek naar links-extremistische . groeperingen in Nederland. Tom van Ham. Manon Hardeman Juno van Esseveldt. Anouk Lenders Anton van Wijk. Links-extremisme is al langere tijd een aandachtspunt van de Nederlandse overheid. Hoewel het NCTV en de AIVD periodiek rapporteren over dit Verkennend onderzoek naar PFOA en GenX in het milieu in Helmond • • • 5 Publiekssamenvatting Aanleiding De vondst van verhoogde concentraties van de stof GenX in het oppervlaktewater en rioolwater in de omgeving van Helmond was voor het Waterschap Aa en Maas aanleiding om in december 2017 aanvullend onderzoek te doen om de bron te.

Verkennend onderzoek - 3 definities - Encycl

Een verkennend onderzoek naar gelijke toegang tot voorzieningen voor kinderen in Nederland die opgroeien in armoede. mr. Eva Huls mr. Chantal Roso drs. Caroline van de Wetering Kansen voor kinderen: een postcodetombola? Alle rechten voorbehouden. Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek). 2 Project 1094 - 2016 2 TERREINGEGEVENS Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een vooronderzoek conform de NEN 5725 verricht, waarbij het niveau van een 'standaard vooronderzoek' is gehanteerd Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Bouwverordening, alsmede een bestemmingsplanwijziging. Het archeologisch onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek (hoofdstuk 3) en een inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, verkennende fase) door middel van boringen (hoofdstuk 0). Op basis va T1 - Keuzeprocessen in de ouderenzorg: een verkennend onderzoek. AU - Visser, Leenke. AU - de Jong, Dirk Johan. PY - 2014/7. Y1 - 2014/7. N2 - Dit rapport beschrijft de resultaten van een verkennende kwalitatieve studie naar de wijze waarop het keuzeproces voor intramurale zorg verloopt

Wetboek van Strafvordering Archieven - Jurism

Op 22 september heeft de werkgroep Verkennend Onderzoek de Fryske Energie Waaier overhandigd aan gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Bert Wassink. De Waaier is een vertaling van de opbrengst van het verkennend onderzoek en is een hulpmiddel om in de volgende fase, richting RES 1.0, het goede gesprek te voeren over de aandachtspunten én mogelijkheden in de energietransitie Oisterwijk. Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5740, Bodem - Landbo-dem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) januari 2009

Vertalingen in context van verkennend onderzoek in Nederlands-Engels van Reverso Context: De activiteiten voor verkennend onderzoek moeten volledig uit de Uniebegroting worden gefinancierd In het verkennend onderzoek naar verzorgend leiderschap staan ze wel centraal. Het Van Kleef Instituut voerde het uit voor het programma Zichtbare schakel van ZonMw. Ludi Mulder is een actieve wijkziekenverzorgende. Ze heeft deelgenomen aan de V&VN-training ambassadeurs voor verzorgenden. De Franse justitie is een verkennend onderzoek gestart naar Jeffrey Epstein. De hoofdaanklager in Parijs kijkt of de Amerikaanse zakenman mogelijk misdaden heeft gepleegd op Frans grondgebied en.

Wetboek-online.nl Wetboek van Strafvordering

T1 - Verkennend onderzoek ontwikkeling bodemkwaliteit wadi's. AU - Boogaard, Floris. PY - 2019/5/14. Y1 - 2019/5/14. N2 - Hoe is het gesteld met de bodemkwaliteit van wadi's? Met de nieuwe meettechniek XRF is een oriënterend onderzoek gedaan bij dertig wadi's in Nederland.. Onderstaande relaties zijn gevonden bij document. Bij klikken wordt een externe website met een relatieoverzicht geopend op overheid.nl Coeterier, J. F., Rijkes, M., & Kirkeby, I. M. (1982). Levendigheid in binnensteden : een verkennend onderzoek. (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en. Vertalingen in context van verkennend gesprek in Nederlands-Engels van Reverso Context: Ik wilde eigenlijk een verkennend gesprek Bijlage bij: Verkennend onderzoek naar betonaantasting i.c.m. mosaangroei [29-10-2018] 2017 -0901 R01 Pagina 6 Ter informatie zijn in onderstaande tabel een aantal definities uit het verkennend fenomenologisch onderzoek beknopt beschreven. Zie ook het hoofdrapport van de onderzoekscommissie (bijlage 1) voor de definities

wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafvordering BES ..

Het verkennend archeologisch booronderzoek kan verder worden uitgebreid naar een karterend booronderzoek. Dit onderzoek is meer gedetailleerd. Door het aantal boringen per vierkante meter te verhogen, wordt de kans groter daadwerkelijk archeologische indicatoren (aardewerk. Tussen prudentie en prestatie in finance & accounting: verkennend onderzoek naar bedrijfsethiek, leiderschap en morele professionele ontwikkeling in het bachelor onderwijs. Hogeschool van Amsterdam, Centre for Applied Research on Economics & Management

 • Patella betekenis.
 • Nagelstudio Breda zondag open.
 • Spieromtrek meten.
 • Polygoon journaal muziek.
 • Face Pearl.
 • Tippmann A5 kopen.
 • Bergen in Luik Bastenaken Luik.
 • Age of Empires 2 Definitive Edition Civilizations tier list.
 • Paired t test Excel.
 • Wazig oog kat.
 • Atomic skischoenen heren.
 • Hallelujah lyrics Alexandra Burke.
 • Beyonce yonce youtube.
 • De Kwast wormerveer.
 • Bilderberg Speulderbos.
 • Philips Perfect care Elite problemen.
 • Aquamarin School Bonaire.
 • Kerst slee decoratie.
 • Haagwinde milieu.
 • PNG verkleinen pixels.
 • Aardappelsalade yoghurt.
 • Camouflage pak.
 • Zolder isoleren Karwei.
 • LEGO Classic kopen.
 • Rijskade, Pijnacker.
 • Star Wars games Xbox One.
 • Jordan tandenstokers AH.
 • Worm zalm.
 • Honden spreuken.
 • Knuffels geven.
 • Verloop rechtszaak 8 stappen.
 • Special Olympics Nederland.
 • QR code scannen Android.
 • Kurkuma thee Zonnatura.
 • Hoeveel CO2 stoot een auto uit per km.
 • Philips AquaTouch scheert niet.
 • Levensboom kunstwerk.
 • Heymkamer kasteel maurick.
 • 30 dagen niet snoepen app.
 • Vliegend Spaghettimonster Nieuws.
 • Groningse literator.