Home

Regels wetenschappelijke naamgeving

De wetenschappelijke naamgeving van soorte

Het beschrijven van een nieuwe soort is aan tal van regels gebonden. Het systeem van wetenschappelijke naamgeving is terug te voeren tot de Zweedse natuurwetenschapper Carolus Linnaeus (1707-1778). Linnaeus voerde het systeem van de binaire naamgeving in. Dit houdt in dat iedere soort twee namen krijgt: een genusnaam en een soortnaam De zoölogische nomenclatuur is de formele, dat wil zeggen wetenschappelijke, naamgeving van dieren en andere organismen die als dier worden beschouwd. De naamgeving wordt geregeld in de International Code of Zoological Nomenclature ( ICZN ), [1] waarvan de huidige vierde editie op 1 januari 2000 in werking trad Met nomenclatuur wordt in de scheikunde geduid op de naamgeving van organische en anorganische verbindingen, alsook van de elementen. De nomenclatuur is onderworpen aan regels die worden opgesteld door de International Union of Pure and Applied Chemistry Naamgeving. De naam van een soort bestaat meestal uit twee delen. De wolf heet bijvoorbeeld Canis lupus.Het eerste deel van de naam Canis geeft aan tot welk geslacht de wolf behoort. In dit geval dus tot het geslacht Canis.Lupis geeft aan om welke soort uit het geslacht het gaat. De hond is dan een ondersoort van de wolf met als wetenschappelijke naam Canis lupus familiaris

International Code of Nomenclature of Bacteria. De International Code of Nomenclature of Bacteria ( ICNB) of Bacteriological Code regelt de nomenclatuur (wetenschappelijke naamgeving) voor bacteriën, inclusief de archaea (oerbacteriën). Oorspronkelijk werden de bacteriën benoemd volgens de botanische nomenclatuur De naamgeving van rassen wordt geregeld in de 'International code of nomenclature for cultivated plants'. Figuur 1.6 In de International code of nomenclature for cultivated plants staan de regels voor de naamgeving van cultivars. Ook bij rassen wordt een derde naam toegevoegd, bijvoorbeeld Phlox paniculata 'Rembrandt'

Zoölogische nomenclatuur - Wikipedi

 1. Globale regels voor de systematische naam. De hoofdnaam wordt bepaald door de langste niet-vertakte keten waarin de functionele groep zit. Is er geen functionele groep dan wordt de naam van de langste keten de alkaannaam. Het eerste deel (blauw) is de 'stam': CH4 meth aan C 2 H 6 eth aan C 3 H 8 prop aan C 4 H 10 but aa
 2. Systematische naamgeving van koolstofverbindingen Om communicatie te vereenvoudigen, wordt binnen de scheikunde gebruik gemaakt van bepaalde regels bij het benoemen van elementen en structuren. Deze regelgeving wordt ook wel de IUPAC-normenclatuur genoemd
 3. Een wetenschappelijk artikel schrijven - richtlijnen en tips Tips om een goed wetenschappelijk artikel te schrijven (vgl. scriptie of thesis): Indien je wilt publiceren, is het belangrijk om te weten dat elke uitgever en elk tijdschrift eigen regels, richtlijnen en voorschriften heeft
 4. Botanische nomenclatuur is de formele naamgeving van planten. Deze wordt geregeld door de International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants, een wetboek dat de wetenschappelijke namen van algen, schimmels en planten regelt. Deze heet zo sinds het Internationaal Botanisch Congres in Melbourne in 2011, dat tot de naamswijziging besloot. Tot die tijd heette dit wetboek de International Code of Botanical Nomenclature. Met algen, schimmels, en planten worden bedoeld.
 5. Wat is er leuker, en moeilijker, dan het verzinnen van een naam voor je baby? Sommige namen vallen af door bepaalde regels voor naamgeving. Lees het hier

Nomenclatuur (scheikunde) - Wikipedi

Het prioriteitsbeginselzorgt ervoor dat elke plant slechts één correcte en geldige wetenschappelijke naam kan bezitten en hierbij heeft de eerste wettige naam na 1753 altijd voorrang. Andere wetenschappelijke namen voor die ene plant worden dan synoniemnamen. Belangrijke voordelen van het gebruik van wetenschappelijke namen zijn De wetenschappelijke naamgeving gaat terug tot Linnaeus, die het eerst een bruikbare ordening van de organismen schiep en deze verbond aan het systeem van de dubbele namen (binaire nomenclatuur). Hierbij bestaat de naam uit twee delen, waarvan het eerste deel het geslacht (genus) aangeeft, het tweede deel de soort (species) Bron met meerdere auteurs in APA. Gepubliceerd op 8 december 2017 door Bas Swaen. Bijgewerkt op 5 december 2019. Zodra een bron meerdere auteurs heeft moet je werken met het &-teken

Scheikunde: Systematische naamgeving in de organische chemie In de organische scheikunde worden bepaalde namen gebruikt voor stoffen om duidelijk te maken welke functionele groepen aanwezig zijn in het molecuul. Deze regels worden vastgesteld door de IUPAC, de International Union of Pure and Applied Chemistry Regels en voorbeelden rondom de naamgeving van baby's. In het dagelijks leven zorgt de naam voor onderscheid tussen de ene persoon of familie en de andere. De naam maakt ons herkenbaar en aanspreekbaar. Zonder naam bestaan we niet, althans niet voor de burgerlijke stand. Maar een naam betekent meer. Een naam is ook belangrijk voor de persoon. Re: nieuwe regels naamgeving organische stoffen Ik zou het in ieder geval een hele foute manier van leren vinden. penta-1-ol zal vast weer de IUPAC-vorm zijn, maar 1-pentanol klinkt toch het beste. Pas bij ingewikkelde moleculen, waar verwarring mogelijk is zou ik afwijken

Wetenschappelijke naam - Wikikid

1 Wetenschappelijk onderzoek wordt verricht overeenkomstig een daartoe opgesteld onderzoeksprotocol.. 2 Over dit onderzoeksprotocol moet een positief oordeel zijn verkregen: . a. van een commissie die daartoe bevoegd is, wanneer onderdeel b, onder 2°, 3° en 4°, niet van toepassing is; b. van de centrale commissie, wanneer het betreft De naamgeving van alle planten is aan regels gebonden. Ook voor de naamgeving van kwekersrechterlijk- en merkenrechtelijk beschermde planten zijn richtlijnen. In de basis bestaat de naam van iedere plantensoort uit twee delen: de geslachtsnaam en de soortnaam. Geslach Wetenschappelijke naamgeving. Elke vogelsoort heeft naast een gewone naam ook een wetenschappelijke naam. Deze laatste is altijd in het Latijn en bestaat uit twee worden (binomen). Het eerste woord verwijst naar het geslacht waartoe de soort behoort en begint altijd met een hoofdletter;.

Nomenclatuur betekent in het algemeen: naamgeving. Onder wetenschappelijke nomenclatuur verstaat men het op systematische wijze benoemen van allerlei zaken. Zo worden eenduidige namen gegeven aan planten, dieren, chemische stoffen, etc. Dit heeft een eenduidige communicatie als doel: idealiter heeft een wetenschappelijke naam voor iedereen die. Wetenschappelijke benaming door Gerard Wijnsma Omdat ik de naamgeving op het forum nogal eens fout of inconsequent zie gaan, even een korte opfris over soortnamen. Dit is een bewerking van een post op het forum, met de correcties naar aanleiding van de reacties en uitgebreid met wat informatie over wetenschappelijke naamgeving in het algemeen Besluit wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen. 1 De personen, die belast zijn met het toezicht op de naleving van het in de wet bepaalde inzake wetenschappelijk onderzoek met geneesmiddelen, voldoen aan het bepaalde in artikel 21, tweede tot en met het vijfde en zevende lid van de richtlijn.. 2 Nadat het in het eerste lid bedoelde toezicht heeft plaatsgevonden, wordt een.

De naamgeving gebeurt weer als volgt: prefix + metaal + prefix + zuurrest. Bijvoorbeeld: \(FeCl_{2}\) is ijzerdichloride of ijzer(II)chloride. Een dubbelzout bestaat uit twee positieve ionen en één zuurrest. De metaalionen worden alfabetisch gerangschikt. De naamgeving wordt dus: prefix + metaal + prefix + metaal + prefix + zuurrest De naamwet. De Nederlandse wetgeving met betrekking tot de voornaamgeving is te typeren als een 'alles mag, behalve'-constructie, dit wil zeggen: alle voornamen zijn toegestaan, maar er zijn twee uitzonderingen NAMEN, FORMULES en REGELS bij NAAMGEVING CHEMISCHE STOFFEN. De elementen. De meeste elementaire stoffen hebben als formule de afkorting van het element: fosfor P kalium K natrium Na helium He Er zijn echter 7 elementaire stoffen waarbij de moleculen van die stof uit twee atomen bestaan: waterstof H2 . zuurstof O2. stikstof N2

regels is besloten: Nederlandse namen van plan- ten en dieren beginnen met een hoofdletter. As de naam uit twee woorden bestaat wordt alleen de eerste naam met een hoofdletter ge- schreven. De naamgeving gebeurt op een uniforme wijze en vol- gens de meest recente namenlijsten. Wetenschappelijke (Latijnse) namen worden gecursiveerd Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions De zeven regels van exponenten zijn van vitaal belang om te leren hoe wiskundige problemen met exponenten kunnen worden opgelost. De regels zijn eenvoudig en kunnen worden onthouden door oefening. Sommige van de meer algemene regels hebben betrekking op het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van exponenten. Het is belangrijk om te onthouden dat deze regels voor echte aantallen. Naamgeving. De vaststelling van de naam en de voornamen van een persoon wordt beheerst door het recht van de staat waarvan die persoon de nationaliteit heeft. De wet van 8 mei 2014 die op 1 juni 2014 in werking trad wijzigt fundamenteel de vroegere regels Puzzelwoordenboek kruiswoordpuzzels voor NAAMGEVING VOLGENS VASTE REGELS. Het puzzelwoordenboek is er om u te helpen bij het oplossen van allerlei kruiswoordpuzzels

We trachten op deze website de wetenschappelijke naamgeving (binominale nomenclatuur) te volgen, overeenkomstig de ICN-regels die daarvoor gelden (ICN = International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants). Volgens de ICN-regels staan wetenschappelijke namen cursief afgedrukt en staan rasnamen tussen 'aanhalingstekens' Nadere regels behorende bij de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Súdwest-Fryslân 2019 TOELICHTING ALGEMEEN Straatnamen zijn om verschillende redenen van belang. Zo maakt de indeling van een gemeente in straten het mogelijk dat enerzijds burgers en anderzijds dienstverleners als politie, brandweer, ambulance e Ook voor de naamgeving van deze hogere niveaus bestaan regels: één woord, (potjes-)Latijn, en in gevallen van homonymie en synonymie geldt ook hier de prioriteitsregel. Fauna Europaea In de 18e en 19e eeuw begon men te onderkennen dat er véél meer soorten waren dan men voordien had herkend De binomiale nomenclatuur voor levende wezens is gangbaar gemaakt door Carl Linnaeus.De eigenlijke term (bi-nomiaal - twee termen) heeft betrekking op namen voor soorten: elke soort heeft een tweedelige naam: de genusnaam (van: genus, mv. genera) of geslachtsnaam en een aanduiding voor de soort: bijvoorbeeld Linnaea borealis voor het Linnaeusklokje..

Vissoorten detail - Vissoorten - Vis & water

International Code of Nomenclature of Bacteria - Wikipedi

Nederlands: ·systematische (wetenschappelijke) naamgeving· naamregister··↑ nomenclatuur in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ nomenclatuur op website: Etymologiebank.nl ↑ Woordenboek. Wetenschappelijke namen zijn vaak gebaseerd op de verschijningsvorm van de soort of bevatten de namen van mensen of plaatsen die in verband staan met de ontdekking. Een wetenschappelijke naam is niet geaccepteerd totdat hij in gedrukte vorm wordt gepubliceerd met een volledige beschrijving van de soort Wetenschappers willen wetenschappelijke naam zoete aardappel behouden: trucje dat we toepassen op de naamgeving. Omdat het belang van de zoete aardappel zo groot is, laten de internationale regels ons dit toe. Op een volgende grote bijeenkomst over naamgevingen, waaraan wereldwijd plantensystematici deelnemen,.

Voor de status naamgeving worden de volgende categorieën gehanteerd. Anamorf Bij Fungi, asexuele vorm van teleomorf. Andere combinatie Afhankelijk van de opvatting van specialisten, kan een soort in verschillende genera worden geplaatst. Dit komt tot uitdrukking in de wetenschappelijke naam VOGELSPINNEN NAAMGEVING & ANATOMIE 1.1. Indeling en taxonomie Al heel vroeg in de wetenschappelijke geschiedenis was er behoefte aan een systeem om de levende organismen uit 'de wildernis' ordentelijk te plaatsen. Er werden namelijk talloze ontdekkingen gedaan van de meest uiteenlopende diersoorten afkomstig van de verste uithoeken op aarde Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels naamgeving en nummering (adressen) gemeente Het Hogeland. Artikel 6 Inwerkingtreding De Nadere regels naamgeving en nummering (adressen) gemeente Het Hogeland treedt in werking op 1 januari 2021 Weet u hoe wetenschappelijke naamgeving werkt? 30 Jul, 2019. In 1735 publiceerde Carl Linnaeus zijn Systema Naturae, dat zijn taxonomie bevatte voor het organiseren van de natuurlijke wereld. Linneaus stelde drie koninkrijken voor, die in klassen waren verdeeld

Vind de beste selectie wetenschappelijke naamgeving fabrikanten en ontdek goedkope producten van hoge kwaliteit wetenschappelijke naamgeving voor de dutch luidspreker markt bij alibaba.co Deze uitgave uit 1758 markeert het formele begin van de wetenschappelijke naamgeving van planten en dieren. Linnaeus onderscheidde drie rijken in de natuur: de stenen, de planten en de dieren 1 Universiteiten zijn gericht op het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. In elk geval verzorgen zij initiële opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs, verrichten zij wetenschappelijk onderzoek, voorzien zij in de opleiding tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper en dragen zij kennis over ten behoeve van de. Wetenschappers proberen wetenschappelijke naam van zoete aardappel te Het is een soort van trucje dat we toepassen op de naamgeving. laten de internationale regels ons dit toe.. Naamgeving van de Franse opleidingsniveaus. vrijdag 16 februari Naast een assertieve kennis van de wetenschappelijke fundamenten van een beroepsactiviteit vereist een niveau I kwalificatiebekwaamheid in Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels? Nieuws. Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Let op (voedsel)allergenen in cosmetica - Stichting

Naamgeving - mlochemi

Gelet op artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Beemster, Overwegende dat het vanwege het belang van goede straatnaamgeving en gezien de ingewikkeldheid daarvan wenselijk is de commissie naamgeving openbare ruimte regels te geven die zij kunnen hanteren bij hun advieze Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft software ontwikkeld voor een nieuwe internationale standaard voor dna-naamgeving. Alle verschillende dna-fragmenten, die met de nieuwste technieken worden bepaald, zijn voortaan overal ter wereld een uniforme naam te geven. Dit maakt het gemakkelijker. Vergunnings type: verordeningen en reglementen De bekendmaking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam houdende regels over: Naamgeving openbare ruimten (Naamgeving openbare ruimten: Vaststellen Van Mierlobrug in Centrum) is gedaan door overheidsinstantie Amsterdam, met omschrijving: Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. Dat er meer regels moeten komen, betwijfelt hij. Plagiaat is geen simpel begrip, zei Hol. Je kunt niet alles in regels vastleggen. Geef ruimte, dan kun je wikken en wegen. In beweging Opeens viel toch nog de naam Van den Boom

Systematische naamgeving van koolstofverbindingen

De naam was dan afgeleid van een opmerkelijke eigenschap, vindplaats of toepassing. Met de ontdekking van steeds meer stoffen werd het noodzakelijk regels af te spreken over de namen. Internationaal gebeurt dat in de IUPAC, maar er zijn per taalgebied commissies die de taalgebonden aspecten van de internationale regels bekijken De naamgeving van stoffen gaat heel systematisch en is met behulp van voorbeelden hieronder uitgelegd. In Binas T 66 kan je de naamgeving ook terugvinden en dat kan je altijd als naslagwerk gebruiken naamgeving oefenen. gebruik bovenstaande uitleg om de juiste systematische naam van de moleculen af te leiden a Voor een digitaal archief gelden er bijkomende regels voor de naamgeving van zowel de mappen als van de bestanden zelf. Deze regels zijn er vooral omwille van technische redenen. Het gebruik van bepaalde tekens in de naamgeving kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de computer de namen fout interpreteert en er ongevraagd een bepaalde bewerking op uitvoert Samenvatting over [H12] Systematische naamgeving, verzeping en waswerking voor het vak scheikunde en de methode Pulsar chemie. Dit verslag is op 23 februari 2014 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo Literatuurlijst volgens de APA-regels. Gepubliceerd op 19 augustus 2014 door Bas Swaen. Bijgewerkt op 16 november 2020. Iedere bron die je gebruikt in je scriptie schrijf je op in de literatuurlijst. De literatuurlijst staat helemaal aan het eind van je scriptie maar nog voor de bijlagen.Deze lijst wordt ook wel bronnenlijst, literatuurlijst of reference list genoemd

Een wetenschappelijk artikel schrijven - richtlijnen en

Naamgeving. AMIDES . Naamgeving. Formules. OEFENINGEN OP NAAM EN FORMULE VAN ORGANISCHE STOFFEN . Herken de functionele groepen: memory. Herken de functionele groepen. Herkennen van functionele groepen in polyfunctionele verbindingen. Systematische naam van de organische verbindingen Sommige wetenschappelijke artikelen hebben honderden auteurs, andere slechts één. Op 6 december gaat het daarover tijdens de eerste Nijmeegse Middag van de Wetenschappelijke Integriteit op de campus. Zes vragen over de enorme cultuurverschillen tussen de faculteiten regels naamgeving salon. 27-12-2007 16:08. Even een vraag: hebben jullie bij de naamgeving van je salon rekening gehouden met andere salons die dezelfde - of bijna dezelfde naam voeren? Via het handelsregister zie ik nl. nogal wat dezelfde namen voorbijkomen,.

Botanische nomenclatuur - Wikipedi

1.4. Specifieke regels wetenschappelijke benaming vergezeld van een merk of van de naam van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen of registratie. Deze regel wordt toegepast op nieuwe voorstellen voor naamgeving alsook op goedgekeurde namen We geven eerst een algemeen overzicht van de Archiefwet, het Archiefbesluit en de Archiefregeling. Vervolgens behandelen we de belangrijkste selectie- en waarderingsprocessen die uit de regelgeving voortvloeien. Dat doen we aan de hand van vragen regels naamgeving referentieketen zo veel mogelijk prioritaire functionele groepen langste keten onverzadigdheid dus niet automatisch in keten even lange keten

Regels voor naamgeving - Babynamen Ouders van N

Voor de eisen betreffende de naamgeving van brood uit het Warenwetbesluit Meel en brood kunt u terecht op het dossier Warenwetbesluit Meel en brood. Heeft u na het doorlezen daarvan nog vragen op het gebied van etiketteren? Neem dan contact op met onze kennisspecialisten! Zij staan u graag te woord. Gerelateerde diensten Samenvatting Wetenschappelijk redeneren: EBP H10 Samenvatting Wetenschappelijk redeneren: Grondslagen H26 Tentamen 10 januari 2013, vragen Tentamen 2012, vragen Aantekeningen Wiskunde, college 1 - CH12 Multiple choice questions with answer 1 De persoon, bedoeld in artikel 9 van de wet, is wetenschappelijk opgeleid in een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte in een richting die verband houdt met de te verrichten werkzaamheden, beschikt over soortspecifieke kennis en heeft een door Onze Minister erkende cursus proefdierkunde gevolgd.. 2 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over.

Zweden wandelgidsen en reisgidsen bij De Wandelwinkel

BERKELLAND -Het college heeft nadere regels vastgesteld om het mogelijk te maken dat objecten, zoals bijvoorbeeld bruggen, in de openbare ruimte een persoonsnaam krijgen. De nadere regels zijn een aanvulling op de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010, waarbij straatnaamgeving geregeld is. Inwoners, verenigingen en instellingen kunnen een voordracht doen en een aanvraag indienen. Het kabinet organiseert verschillende maatschappelijke gesprekken over onderzoek en handelingen met embryo's. Alle belangstellenden kunnen meepraten. Bijvoorbeeld over het aanpassen van DNA van embryo's om erfelijke ziektes te voorkomen Samenvatting organische chemie Naamgeving organische stoffen PBL practicum 1 Samenvatting etnografie Oefeningenbundel 2018 Oefeningenbundel 2018 ondersteuning Thermodynamica en kinetica Leraar+binnen+school+en+maatschappij+les+2 Practicum-chemie-titratie Samenvatting - Hoofdstuk 1 Examenvragen macro gezegd in les Organische Chemie - eerste 3 hoofstukken Gevarenfiches 1ba BMW HK. Voorbeeld APA-stijl: Wetenschappelijk (journal) artikel in voorpublicatie. Gepubliceerd op 7 oktober 2015 door Koen Driessen. Bijgewerkt op 14 augustus 2018. Wanneer je een wetenschappelijk artikel (journal) gebruikt dat nog niet officieel is gepubliceerd gelden hier speciale regels voor in de APA-stijl Regels naamgeving internet verruimd. AMSTERDAM, donderdag . De 'burgerlijke stand' van het internet wordt minder streng bij het erkennen van namen van websites. Sinds deze maand mogen brancheorganisaties ook onder algemene namen op het net verschijnen Nadere regels behorende bij de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Súdwest-Fryslân 2019 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân; gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en artikel 7, eerste lid, en artikel 11, derde lid, van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Súdwest-Fryslân 201

 • Een jansalie betekenis.
 • Inwoners Frankrijk 2020.
 • Madonna schilderij.
 • Elektrische verstekzaag GAMMA.
 • Königsallee Düsseldorf.
 • MRI scan bij heupprothese.
 • Terrasstoelen Marktplaats.
 • Waarom steunkousen met open tenen.
 • Biochemie vraagstukken.
 • Zwangerschapsshoot Antwerpen.
 • Lonen horeca 2019.
 • USB C pinout.
 • Scheerolie HEMA.
 • Giant skeleton 5e.
 • Funda nieuw buinen dwarsdiep.
 • Samsung QLED 49 inch.
 • Verlaten spoor.
 • Hyundai Genesis wiki.
 • Oosterduinen Norg permanente bewoning.
 • Opticien Rotterdam Zuidplein.
 • Viagra online.
 • Welk knaagdier is een spreekwoordelijk slaapkop.
 • Ketting graveren Lucardi.
 • Turf f.
 • Alan rosenberg 2020.
 • NIOD betekenis afkorting.
 • Consoleskins.
 • Windsurf meren Europa.
 • Pannenkoeken recept 1 persoon.
 • Printbare magneetvellen.
 • Hoe word je populair bij meiden.
 • Huis te koop Mark Meteren.
 • Plattegrond Rotterdam Erasmusbrug.
 • Wat zijn heesters.
 • Privacy zorgvrager.
 • Workshop Japans.
 • Liza Minnelli net worth.
 • Jurassic world alive online.
 • Lychee php.
 • Eyserhof Menukaart.
 • 7 Days in Entebbe wiki.