Home

Overige handelingen Wet BIG

Voorbehouden handelingen staan in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Deze wet is ook bekend onder de naam Wet BIG. 1. Verrichten van heelkundige handelingen. Heelkundige handelingen zijn bijvoorbeeld ingrepen zoals een operatie. Hierbij herstelt het lichaamsweefsel zich niet direct De Wet BIG kent 3 soorten bevoegdheden: • Zelfstandig bevoegd: bevoegd tot de indicatiestelling van voorbehouden handelingen en de uitvoering hiervan. • Niet zelfstandig bevoegd: 1. Functioneel zelfstandig: Bevoegd tot het functioneel zelfstandig verrichten van de voorbehouden handelingen in opdracht van de eerstgenoemde bevoegde. 2

Welke voorbehouden handelingen mag een zorgverlener

de Wet BIG een aantal voor-behouden handelingen en is het toebrengen van schade aan iemands gezondheid strafbaar. Bovendien geldt voor een beperkt aantal beroepen titelbescherming Alle overige beroepsbeoefenaren mogen weliswaar in opdracht van een arts, tandarts of verloskundige voorbehouden handelingen uitvoeren,. Deze lijst is gebaseerd op de KICK-protocollen van Vilans. Let op: Vilans geeft deze lijst al een tijd niet meer uit. De voorbehouden handelingen zijn natuurlijk in de wet BIG aangegeven. Deze lijst geeft hooguit een indicatie van wat als risicovol gezien kan worden, maar heeft verder geen zeggingskracht en wordt niet meer door Vilans [ Wet BIG Update 12-03-2019. Zelfstandige bevoegdheid. Vanaf 1 september 2018 hebben PA's een permanente zelfstandige bevoegdheid voor het verrichten van de volgende voorbehouden handelingen: 1. katheterisaties, 2. heelkundige handelingen, 3. injecties, 4. puncties, 5. voorschrijven van UR-geneesmiddelen, 6. endoscopieën Wet- en regelgeving. Het doel van de Wet BIG is te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register

In de Wet BIG worden 14 handelingen 3 aangemerkt als voorbehouden. Voor de uitvoering van de voorbehouden handelingen zijn in de wet voorwaarden opgenomen. 4 Deze geactualiseerde Handleiding heeft uitsluitend betrekking op de voorbehouden handelingen; niet op de overige risicovolle handelingen. Hoewel de uitvoering van risicovoll Wet BIG, opstellen en beheren afspraken Doel. Uitvoering geven aan het beleid met betrekking tot de uitvoering van voorbehouden en risicovolle handelingen. Inleiding wet BIG. De komst van de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) in 1993 heeft een aantal belangrijke veranderingen met zich mee gebracht Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wet BIG 10 Voorbehouden, risicovol en overig Er wordt een onderscheid gemaakt in voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen en overige . Nadere informati overige handelingen. Voorbehouden handelingen In de wet BIG is een aantal handelingen genoemd die voorbehouden zijn aan daartoe opgeleide deskundigen. Het zijn handelingen die onaanvaardbare risico's met zich meebrengen voor de gezondheid van de cliënt als zij door ondeskundigen worden uitgevoerd. De wet BIG noemt in art 36 in totaal 14 categorieën voorbehouden handelingen (zie tekst

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wet BIG 15. © Vilans. 05-06-2014 Richtlijninformatie Wie mogen voorbehouden handelingen verrichten: 1(van 2) Wie mogen voorbehouden handelingen verrichten. De Wet BIG bevat een bevoegdheidsregeling voor voorbehouden handelingen die geldt voor iedereen die beroepsmatig zorg verleent Het arsenaal van de Overige Handelingen (waaronder het op voorschrift verstrekken van orale medicatie) valt wel onder de Wet BIG, namelijk onder de noemer van het zorgvuldig handelen. In deze voorkomende gevallen kan men binnen een voorziening zelf een protocol opstellen -- Created using Powtoon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/youtube/ -- Create animated videos and animated presentations for free. PowToon is a free..

Gezondheidszorg (Wet BIG) bepalend. In deze handreiking worden de uitgangspunten van de Wet BIG, die betrekking hebben op het verrichten van voorbehouden handelingen, uitgewerkt. Daarnaast worden in verpleeghuizen ook risicovolle handelingen toegepast die niet onder de voorbehouden handelingen vallen, zoals omschreven in de Wet BIG Zoals in de literatuurlijst beschreven zijn heelkundige handelingen voorbehouden handelingen die door zelfstandig bevoegde beroepsbeoefenaren worden uitgevoerd, onder strikte voorwaarden van de wet BIG (Wet BIG 2012, VWS 1996). De wet BIG definieert een heelkundige handeling als een handeling liggend op het gebied van de geneeskunst, waarbij. handelingen niet door anderen dan bevoegden of in opdracht van een bevoegde mogen worden verricht (zie hieronder), geldt niet in een noodsituatie, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval. Nood breekt dus, ook hier, wet. De veertien voorbehouden handelingen uit de wet BIG verrichten van heelkundige handelingen Het voorstel beoogt de werking van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) te verbeteren waar het gaat om de herkenbaarheid van de zorgverlener, de regeling van de voorbehouden handelingen, de toepasbaarheid van de wet op cosmetische handelingen en het tuchtrecht. De voorgestelde wijzigingen vloeien voor een belangrijk deel voort uit de tweede evaluatie van de Wet BIG. In de Wet BIG worden 14 risicovolle handelingen aangemerkt als voorbehouden handelingen. Uitvoeringsverzoek Een arts mag met inachtneming van bepaalde voorwaarden, aan een andere beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld verpleegkundige of verzorgende) opdracht geven via een uitvoeringsverzoek, een voorbehouden handeling te verrichten

De Praktijk - Kwaliteit

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - andere overeenkomstsluitende staat: staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland; - BIG-nummer: nummer, bedoeld in artikel 3, tweede lid Het gaat hier om handelingen die alleen door een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld een arts of verpleegkundige, uitgevoerd mogen worden. De wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) heeft tot doel: 5. Stomaverzorging: overige handeling. Na kennis over ziektebeeld en een instructie va Lijst van voorbehouden handelingen (Art. 36 Wet BIG) 1. Heelkundige handelingen; 2. Verloskundige handelingen; 3. Endoscopieën; 4. Katheterisaties; 5. Injecties; 6. Puncties; 7. Narcose; 8. Handelingen met gebruikmaking van radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende stralen uitzenden; 9. Electieve cardioversie 3.2.7 Overige toepassingen — 25 reeds onder de Wet Big vallen als heelkundige handeling en daarmee al een wettelijk kader kennen. Ook apparatuur en behandelingen voor thuisgebruik door een persoon op zichzelf zullen niet worden behandeld, omdat dit buiten de Wet Big valt

Overzicht van voorbehouden en risicovolle handelingen

 1. Overige beroepsbeoefenaren die van oorsprong verpleegkundige zijn, maar niet meer in de praktijk werken, zoals beleidsmakers, komen niet voor Niet-verpleegkundigen mogen volgens de wet BIG voorbehouden handelingen uitvoeren mits zij bekwaam zijn én de mogelijkheid van toezicht en/of tussenkomst van de arts bestaat en mits het beleid van de.
 2. Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wet BIG 26 Literatuur wet BIG en bevoegdheidsregelingen Dammer Y. De student en voorbehouden handelingen. De wet BIG. Elsevier de Tijdstroom, Maarssen, 1998. Sindram IPC. BIG inzichtelijk. Verpleegkundigen en ziekenverzorgenden onder de wet BIG. Utrecht. Nieuwe Unie '91. 199
 3. De wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) bewaakt en bevordert de kwaliteit van beroepsbeoefenaars in de zorg. Daarnaast beschermt de wet BIG patiënten of cliënten tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners. Klinisch technoloog Vanaf 1 juli
 4. 2 VH = Voorbehouden Handeling volgens wet BIG. 3 Handelingen waarvoor een Schriftelijke Opdracht tot Voorbehouden of Risicovolle Handeling van arts nodig is. Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Geprotocolleerde werkinstructie
 5. g van bepaalde voorwaarden mag de arts aan een ander beroepsbeoefenaar opdracht geven een voorbehouden handeling te verrichten. Opdrachtgever De voorwaarde voor de arts (opdrachtgever) zijn
 6. De veertien voorbehouden handelingen uit de wet BIG Voorschrijven van UR-geneesmiddelen (Uitsluitend op Recept) Verrichten van heelkundige handelingen Verrichten van verloskundige handelingen Verrichten van endoscopieën Verrichten van katheterisaties Geven van injecties Verrichten van puncties Defibrillati

Door de Wet BIG is de Wet Uitoefening Geneeskunst van Thorbecke uit 1865 komen te vervallen. Met de nieuwe wet hebben alle zorgverleners een duidelijke eigen verantwoordelijkheid gekregen. Welke handelingen en door wie verrichten Artikel 36 van de Wet BIG regelt wie bepaalde handelingen mag verrichten en welke handelingen dat zijn De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) moet de kwaliteit bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren. De wet is ook bedoeld om patiënten of cliënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners. Apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, physician.

Toon Books Level 2: The Big Wet Balloon, Lost and Found

Wanneer heelkundige handelingen worden overgedragen aan niet zelfstandig bevoegde beroepsbeoefenaren gelden wederom strikte voorwaarden van de wet BIG. Enkele voorwaarden voor het overdragen van een voorbehouden handeling zijn: Er moet sprake zijn van een duidelijke opdracht met voldoende aanwijzingen om de opdracht uit te kunnen voeren Overige beroepen. Voor onderstaande beroepen (Nederlands diploma) geldt de BIG-registratie niet. Deze beroepen staan wel in de Wet BIG, hebben een beschermde opleidingstitel en soms gelden er specifieke bevoegdheden, zoals een voorschrijfbevoegdheid. Sommige beroepen kunnen zich vrijwillig registreren bij hun beroepsvereniging

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen worden onder handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg naast de in het tweede lid omschreven handelingen verstaan alle andere verrichtingen - het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen -, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende. Voorbehouden handelingen zijn handelingen die, als een ondeskundige ze zou uitvoeren, onaanvaardbare risico's met zich meebrengen voor de patiënt. Daarom mogen alleen artsen en andere bevoegde zorgverleners deze handelingen zelfstandig indiceren en verrichten. Welke handelingen voorbehouden zijn en wie ze mogen uitvoeren, staat in de Wet BIG

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Geprotocolleerde werkinstructies Vilans 13-08-2011 Protocollenoverzicht: 1 (van 17) 3 VH = Voorbehouden Handeling volgens wet BIG. 4 Handelingen waarvoor een Schriftelijke Opdracht tot Voorbehouden of Risicovolle Handeling van arts nodig is Een aantal handelingen zijn in de wet BIG gekenmerkt als voorbehouden. Dit zijn handelingen die onaanvaardbare risico's voor de gezondheid van de patiënt meebrengen als ze door ondeskundigen worden uitgevoerd. Tandartsen zijn zelfstandig bevoegd om de volgende voorbehouden handelingen uit te voeren: heelkundige handelingen; injecties

Wet BIG - NAP

Wet- en regelgeving Registratie BIG-registe

wet BIG zich ook uit naar risicovolle handelingen, waarmee op dezelfde zorgvuldige manier als met voorbehouden handelingen moet worden omgegaan. Elk werkveld (ziekenhuis, huisartsenzorg, GGD etc.) dient zelf te bepalen welke handelingen als risicovol worden aangemerkt als zij niet terzake kundig worden uitgevoerd. Voor deze handelingen geldt da In de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is vastgelegd op welke manier de beroepsbeoefenaren (artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, apothekers, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen) tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn Standpunt KNMT. Op grond van de wet BIG is het weliswaar - onder voorwaarden - toegestaan tandartsassistenten en preventieassistenten voorbehouden handelingen te laten uitvoeren, maar de KNMT acht dit met het oog op patiëntveiligheid zeer ongewenst De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) is een kwaliteitswet ter bescherming van patiënten. De doelstelling van de wet is tweeledig: 1. Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening, en 2. Het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg Volgens de wet BIG mogen Voorbehouden en risicovolle handelingen alleen uitgevoerd worden door beroepsbeoefenaren met de juiste vooropleiding. Doelstelling: De deelnemer is bekend met de wet- en regeling binnen de zorg en benoemen wat de wet BIG inhoudt in relatie tot het uitvoeren van voorbehouden, risicovolle handelingen en overige handelingen

Wet BIG, opstellen en beheren afspraken

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen - PDF Gratis

Kaders Wet BIG - Verpleging-Verzorgin

De overige aanbevelingen zal ik ook overnemen. Beroepenregulering: voorbehouden handelingen. De Wet BIG kent een regeling voor voorbehouden handelingen. Dit zijn op dit moment 14 handelingen23 die dusdanig risicovol zijn, dat onbevoegden. De Wet BIG is juist zo opgebouwd dat alleen de handelingen die in de wet worden genoemd, aan artsen zijn voorbehouden. De overige handelingen zijn vrij en mogen in beginsel door iedereen worden uitgevoerd. Deze opbouw van de wet verhindert juist dat de regeling van de voorbehouden handelingen analoog wordt toegepast op andere handelingen

2.5 Evaluatie van de Wet BIG en het vervolgtraject 25 2.5.1 Evaluatie 25 2.5.2 Reactie regering 26 2.5.3 Stuurgroep MOBG en College CBOG 27 2.6 Criteria voor aanwijzing als voorbehouden handeling 28 2.6.1 Criteria 28 2.6.2 Kanttekeningen 28 2.7 De voorbehouden handelingen nader beschouwd 30 2.7.1 Meer 'voorbehouden' handelingen 3 Dit is een stage opdracht van leerjaar 2 van de verzorgende Ig opleiding. Deze bp gaat over 5 verpleegtenische handelingen en het uitvoeren hiervan. Maar vooral met betrekking op de wetten BOPZ WET BIG AWBZ. In deze opdracht doe je onderzoek naar de relevante wetgeving m.b.t de verpleegtenische handeling. Verder beschrijf ik de volgende punten: - Benoem minimaal 2 wetten volledige naam die in. Alle essentiële informatie voor het uitvoeren van de afzonderlijke taken van de assistent wordt op overzichtelijke, eenduidige wijze en stapsgewijs gepresenteerd.Zelfstandige (be)handelingen deel 3 uit de praktijkreeks behandelt de volgende onderwerpen:

Schippers stuurt evaluatie Wet BIG naar de Kamer - dental INFO

WET BIG en VOORBEHOUDEN HANDELINGEN - YouTub

Wondzorg heelkundige handelingen - Richtlijn

Overige ; Klassikaal ; Om verpleegtechnische handelingen uit te voeren moet je niet alleen je kennis up-to-date houden maar ook bekwaam zijn. De vaardigheden sluiten aan op onze cyclus Wet BIG en technische vaardigheden waar de theorie over deze vaardigheden wordt behandeld Zelfstandige (be)handelingen voor de tandartsassistent (Paperback). Zelfstandige (be)handelingen deel 2 uit de praktijkreeks behandelt de volgende.. Voorbehouden handelingen en de wet BIG De wet BIG (Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) heeft tot doel de patiënt te beschermen tegen ondeskundig handelen. Er zijn twee categorieën van beroepsbeoefenaren die in de wet nader beschreven staan, de zogenaamde artikel 3 en de artikel 34 beroepen De Wet BIG kent op dit moment veertien verschillende handelingen6 die aan de beoefenaren van bepaalde beroepen zijn voorbehouden. Die handelingen zijn dusdanig risicovol, dat ze beroepsmatig slechts zelfstandig mogen worden verricht door beroepsbeoefenaren die over de noodzakelijke kennis en vaardigheden beschikken om die handelingen op een verantwoorde wijze uit te voeren

Astrid Hartendorf

In de Wet BIG is bepaald dat voorbehouden handelingen alleen door bepaalde beroepsbeoefenaren mogen worden verricht. Andere handelingenmogen op grond van die wet door iedereen worden verricht, mits deze handelingen niet direct op het lichaam ingrijpen en mits de hulpverlener zich onthoudt van handelingen die onnodige gezondheidsschade kunnen toebrengen Het bijscholingstraject 'Wet BIG en verpleegtechnische handelingen' is geschikt voor verzorgenden-ig of verpleegkundigen niveau 4 of 5. Wat is de inhoud van deze bijscholing? De volgende verpleegtechnische handelingen komen aan bod: Dagdeel 1 Sonde en PEG. Dagdeel 2 Zuurstof. Dagdeel 3 Injecteren. Dagdeel 4 Stomazorg. Dagdeel 5 Wondzor Mogen zij de voorbehouden handelingen blijven uitvoeren? Als de inschrijving in het BIG-register wordt beëindigd vervallen ook de rechten (en plichten) verbonden aan de inschrijving in het BIG-register. Zo vervalt de functionele zelfstandigheid die verpleegkundigen hebben op grond van artikel 39 van de Wet BIG In de Wet BIG worden 14 risicovolle handelingen bestempeld als voorbehouden handelingen. Een arts mag met inachtneming van bepaalde voorwaarden aan een andere beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld een verpleegkundige of verzorgende) opdracht geven een voorbehouden handeling te verrichten. Dit gaat via een Formulier uitvoeringsverzoek Kennemerhart

'Tandarts' is een beschermde titel. Zolang er geen BIG registratie is mag die titel dus niet gevoerd worden. De wet bepaalt dat in principe alleen tandartsen zelfstandig bepaalde 'voorbehouden handelingen' mogen verrichten. De tandarts kan 'voorbehouden handelingen' waartoe hij zelf bevoegd is, onder bepaalde voorwaarden wel overdragen aan anderen zoals tandarts- en preventieassistenten Wet BIG. Medische handelingen met een risico (voorbehouden handelingen) mogen alleen uitgevoerd worden door behandelaren die door kennis en kunde bekwaam (vaardig) zijn. Dit is vastgelegd in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Hierin worden 14 risicovolle handelingen aangemerkt als voorbehouden handelingen Ze worden beschreven in de wet BIG (zie de site van de rijksoverheid). Deze wet is niet van toepassing op mantelzorgers omdat zij niet in de wet genoemd worden. Dat betekent dat een zorgend familielid, net als de cliënt zelf, dit soort handelingen 'legaal' mag uitvoeren omdat zij dat niet beroepsmatig doen De wet BIG geeft aan dat het toedienen van injecties valt onder de voorbehouden handelingen. Wet BIG De wet Beroepen in de Individuele Gezondheiszorg (BIG) heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken, en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren Voorbehouden handelingen zijn verpleegtechnische handelingen die alleen bevoegde zorgverleners mogen uitvoeren. Een aantal voorbehouden handelingen zijn tevens risicovol. Welke risicovolle handelingen voorbehouden zijn, staat in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)

Sterker nog de wet zegt dat iedereen die aan bepaalde voorwaarden voldoet (met name de bekwaamheid) in opdracht van een zelfstandig bevoegde voorbehouden handelingen mag uitvoeren. Dus een verzorgende die bekwaam is etc mag (voor wat de wet BIG betreft) in opdracht van een arts injecties toedienen De Wet BIG maakt onderscheid tussen beroepsbeoefenaren die zelfstandig bevoegd zijn en beroepsbeoefenaren die niet zelfstandig bevoegd zijn om voorbehouden handelingen uit te voeren. De wet geeft per voorbehouden handeling aan welke beroepsbeoefenaren zelfstandig bevoegd zijn. Tot nu toe zijn dat artsen, tandartsen en verloskundigen,.

Verbeteringen werking Wet op de beroepen in - Eerste Kame

Risicovolle . en . Voorbehouden . Handelingen. Datum: correcte datum aangeven Inleiding. Op 1 december 1997 is de Wet BIG in werking getreden. De doelstelling van deze wet is het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg en het beschermen van de individuele medewerker in zijn beroepsuitoefening Wetgeving verpleegtechnische handeling Door JanKapsalon User 1. BIG 1.1. Beschermd een zorgvrager tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. 1.2. Regelt wie welke 'voorbehouden' handeling mag uitvoeren in de gezondheidzorg 1.3. Regels voor zorgverleners door beroepsbeoefenaren in de gezondheidzorg 1.4. De wet regelt de tuchtrecht. 2. WGBO 2.1 Bij de Wet BIG hoort het BIG-register. Registratie in het BIG-register geeft duidelijkheid over wat een zorgverlener wel en niet mag doen. Alleen zorgverleners die in het BIG-register staan, mogen de beschermde titel voeren die in de wet staat genoemd. 'Arts' is zo'n beschermde titel Overig / ruimte voor zaken die hierboven niet genoemd zijn: 3. Het verrichten van medische handelingen -Wanneer er is sprake van medische handelingen (bijvoorbeeld bij injecties geven of sondevoeding toedienen): Beschrijving van ziekte waarvoor de medische handeling op school bij de leerling nodig is: Omschrijving van de uit te voeren medisch

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen. Algemene richtlijnen en wetgeving - Wet BIG, bekwaam en bevoegd - Hygiënerichtlijnen Werkgroep Infectie Preventie, WIP - Persoonlijke hygiëne voor verpleeghuizen en woonzorgcentra (externe link) - Hygiënerichtlijnen voor Verpleeghuizen en Woonzorgcentra, LCHV (externe link, 2015 De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) wordt aangepast. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder vermeld. Het wetsvoorstel treedt naar verwachting begin 2019 in werking. Als er sprake is van ernstig gevaar voor patiënten kan de tuchtrechter de BIG-geregistreerde zorgverlener een beroepsverbod opleggen

Voorbehouden en risicovolle handelingen - BTSG Beweging in

 1. De huidige bevoegdheidsregeling verbiedt uitsluitend het onbevoegd verrichten van de in artikel 36 van de Wet BIG genoemde voorbehouden handelingen door anderen dan arts, tandarts of verloskundige. Onder bepaalde voorwaarden (artikel 35 en 38 BIG) kunnen echter ook ter zake bekwame beroepsbeoefenaren zoals verpleegkundigen bevoegd verklaard worden om de voorbehouden handelingen uit te voeren
 2. Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen, is er de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). De beroepen die onder de Wet BIG vallen, zijn vrijgesteld van btw als is voldaan aan de overige voorwaarden.Hier vindt u een overzicht van de beroepsgroepen.. De Wet BIG verdeelt beroepen die onder deze wet vallen in 2 groepen
 3. Zelfstandige (be)handelingen deel 1 uit de Standby praktijkreeks behandelt de volgende onderwerpen: Persoonlijke verantwoordelijkheden volgens de Wet BIGUitgebreide informatie over ergonomie als basis voor een gezonde werkwijzePraktische invulling van he
 4. het schema over verpleegtenische handeling met betrekking op de wetten BOPZ WGBO WET BIG. Mijn stage was toen 2016-2017 op een PG afdeling. In het schema beschrijf ik de volgende 5 verpleegtenische handelingen - Intramusculair injecteren loodrecht - Injecteren insuline met een insulinepen - Blaasspoeling met een spoelzakje via verblijfskatheter -Stoma verzorgen -Toedienen sondevoeding via een.

wetten.nl - Regeling - Wet op de beroepen in de ..

 1. Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen. Wet BIG, bekwaam en bevoegd; Zoekenin protocollen voor niveau 2 alfabetische lijst op onderwerp; www.goedgebruik.nl, instructiefilmpjes voor til- en transferhandelinge
 2. De regelgeving omtrent de voorbehouden handelingen is te vinden in de wet Beroepen op de Individuele Gezondheidszorg, de wet BIG. Op grond van artikel 36 van de wet BIG hebben ook tandartsen zelfstandige bevoegdheid tot een aantal van die voorbehouden handelingen, te weten: Het geven van injecties; Het onder narcose brengen; Het gebruik van radioactieve stoffen en ioniserende straling (mits wordt voldaan aan de Kernenergiewet). Heelkundige handelingen
 3. Wet BIG, bevoegd en bekwaam en de bekwaamheidsverklaring door de werkgever. De skills-lab methode; Objectief toetsen; Vaardigheid. Docent demonstreert de skills-lab methode a.d.h.v een voorbehouden handeling. Dagdeel 2 Theorie. Constructieve feedback; Do en dont's bij beoordelen; Registratie van feedback; Uitleg presentatie voor dagdeel 3,4 en.
 4. Voorbehouden handelingen 20 Inleiding 20 Kwaliteit van zorg 20 Wet BIG 21 Voorbehouden handelingen 24 1.4.1 Risicovolle handelingen 27 Bevoegd en bekwaam 28 Uitvoeren voorbehouden handeling 28 1.
 5. g Met de invoering van de wet BIG maakte het stelsel van 'beroepsbescher

Alleen zorgverleners die in de Wet BIG genoemd zijn, mogen deze voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die volgens de wet big alleen mogen worden uitgevoerd door de daartoe bevoegde beroepsbeoefenaren het gaat om handelingen die een aanmerkelijk gezondheidsrisico voor de cliënten met zich meebrengen wanneer zij door ondeskundigen. Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handelingen / uitvoeringsverzoek De Wet BIG regelt niets over de wijze waarop een opdracht tot het uitvoeren van een voorbehouden handeling verstrekt moet worden. Het verdient de voorkeur de opdracht door de zelfstandig bevoegde schriftelijk te laten verstrekken (bijvoorbeeld vast te leggen op ee

Aftekenboekje. bekwaamheidsverklaring. voorbehouden ..

 1. medische beroepsbeoefenaren die een door de Wet BIG geregeld beroep uitoefenen en diensten verrichten die tot hun deskundigheidsgebied horen en die een onderdeel zijn van de BIG-opleiding, zoals omschreven in, of op grond van de Wet BIG; medische beroepsbeoefenaren die onder de Wet BIG vallen, maar buiten hun deskundigheidsgebied behandelen
 2. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) moet de kwaliteit bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren. De wet is ook bedoeld om patiënten of cliënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners
 3. a. Handelingen waarvoor de wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) niet geldt Bijvoorbeeld het geven van medicijnen, dat kan zijn het geven van een 'paracetamolletje' of andere medicijnen bijvoorbeeld een zetpil bij een epilepsieaanval, het behandelen van een insectenbeet met bijvoorbeeld Azaron enzovoort. b
 4. 6 Verpleegtechnische handelingen en de wet BIG 29 6.1 De wet BIG in een notendop 29 6.2 SPW'ers in de gehandicaptenzorg en de wet BIG 30 7 Samenvatting en conclusies 33 Bijlage 1: Namen leden begeleidingscommissie 37 Bijlage 2: Vragenlijst verpleegtechnische handelingen 3
 5. geneeskundige handelingen een samenhangend geheel vormen, zoals verplegen, verzorgen en het bieden van nazorg. De wet BIG regelt de bevoegdheid en de bekwaamheid van de BIG-professional en geeft bepalingen rondom het beroep (opleiding en registratie) en rond de verrichtingen (voorbe-houden handelingen, tuchtrecht) van de beroepsbeoefenaar
 6. Home; Ontwikkelingen artikel 34 Wet BIG; Ontwikkelingen artikel 34 Wet BIG. Geplaatst op 11/10/2019, in categorie Algemeen . Op 10 oktober bracht de Raad voor de Volksgezondheid (RVS) advies uit over de toekomstbestendigheid van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
 7. Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen. Wet BIG, bekwaam en bevoegd; Zoeken in protocollen voor niveau 4 alfabetische lijst op onderwerp; www.zorgvoorbeter.nl, actuele thema's in de ouderen zorg; www.kennispleingehandicaptensector.nl, gehandicaptenzorg; www.goedgebruik.nl, instructiefilmpjes voor til- en transferhandelinge

De Wet BIG stelt dat beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg geen handelingen mogen verrichten waartoe zij niet bekwaam zijn want niet bekwaam is niet bevoegd. In de praktijk zou het zo kunnen zijn dat verpleegkundigen de dood vaststellen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen. Wet BIG, bekwaam en bevoegd; Zoeken in protocollen voor niveau 3 alfabetische lijst op onderwerp; www.zorgvoorbeter.nl, actuele thema's in de ouderenzorg www.kennispleingehandicaptensector.nl, gehandicaptenzorg www.goedgebruik.nl, instructiefilmpjes voor til- en transferhandelinge Lees meer omtrent handelingen 2009-2010: stemmingen in verband met het voorstel van wet van het lid van dam houdende wijziging van boek 2 en boek 6 van he

BIG-register - NVGzPKwaliteitsregister Tandartsen - Voor Tandartsen - YouTubeHerregistratie wet BIG
 • Petra Kramer.
 • Begrafenissen Verbeiren.
 • Winx Transformaties.
 • K3 Lyrics Leonardo.
 • Diabetes 2.
 • Complete douchecabine review.
 • Barcode font 128.
 • Lelijke baby later mooi.
 • Osiris Aalst.
 • Slot 4 letters.
 • Meerlettergrepige woorden logopedie.
 • Healthy nachos.
 • Hoe drink je Fernet Branca.
 • Bevers Scouting Nederland.
 • Strekkende zaailingen.
 • Buffelmelk kopen Amsterdam.
 • HiFiBerry Digi Pro manual.
 • Gereformeerde Gemeente in Nederland Leerdam.
 • Ebook paradijs ervaringen.
 • Stokstaartje familie.
 • New emoji WhatsApp 2019.
 • Patiëntenregistratie ETZ.
 • Kever kopen in Duitsland.
 • De Lumies zoeken een speen.
 • Vlinderstrik.
 • Campina winactie.
 • Verdovende zalf tattoo apotheek.
 • Velgen Navara D40.
 • Labelen 6 letters.
 • Dr oetker pizza zwanger.
 • Maxforce Quantum Gel kopen.
 • Overige handelingen Wet BIG.
 • SimpleSite Inloggen.
 • GIMPshop vs GIMP.
 • Naruto wiki karui.
 • Sensor reinigen Canon.
 • Theorie rijbewijs B VAB.
 • Peter fotografie.
 • Hello enveloppen.
 • Mini shetlander halster.
 • COVID 19 Thailand.