Home

Perinatale sterfte Nederland Europa

Sterfte rond de geboorte Regionaal & Internationaal

 1. Nederlandse perinatale sterfte in de Europese middenmoot In 2015 was de perinatale sterfte in Nederland 4,2 per duizend geboortes. Vergeleken met het vorige Euro-Peristat-rapport over 2010 is dit een afname van 20%
 2. Van alle West-Europese landen heeft Nederland het hoogste vroege neonatale sterftecijfer (3,0 per 1000 levendgeborenen). De Nederlandse perinatale sterfte is in 5 jaar afgenomen van 10,9 naar 10,0 per 1000 in totaal geborenen, maar de afname is sneller in andere landen
 3. Hierin werd aangegeven dat in Nederland de perinatale sterfte, gerekend vanaf 28 weken zwangerschapsduur, 30-35 hoger is dan in Finland en Zweden, die bij de top van de wereld behoren. Hierbij werden voor Nederland sterftecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt voor het jaar 2002.
 4. - Nederland bleek daarin de hoogste perinatale sterfte te heb-ben: de foetale sterfte bedroeg 7,4 en de neonatale 3,5 per 1000 geboorten. - Europese landen verschillen in de wijze van registreren. Zo registreren sommige landen perinataal overlijden niet wanneer dit plaatsvindt vóór een amenorroeduur van 28 weken

Hoge perinatale sterfte in Nederland vergeleken met andere

 1. In 2019 overleden 1.273 (7,8 per 1.000) kinderen vóór, tijdens of in de eerste 28 dagen na de geboorte (de perinatale sterfte) na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer. Als alleen de sterfte in de eerste 7 dagen na de geboorte wordt meegeteld bedraagt de perinatale sterfte 7,3 per 1.000 (1.192 kinderen)
 2. Toen schrok verloskundig Nederland op doordat ons land een lage positie bleek in te nemen in Europa. De laatste vergelijking van de zogenaamde Euro-Peristat is gedaan met cijfers uit 2015, en voor Nederland staat daar goed nieuws in. De perinatale sterfte (foetale sterfte van 28 weken, neonatale vanaf 24) nam tussen 2010 en 2015 met een vijfde deel af, tot 4,2 per duizend geboortes
 3. ste 28 weken. Kinderen die levend geboren worden na een zwangerschap van
 4. Figuur 3.4 Trend van perinatale, foetale en neonatale sterfte per 1.000 geboren kinderen vanaf 24+0 weken over de afgelopen 20 jaar (1999-2018) Figuur 3.5 Percentage perinatale sterfte per zwangerschapsduur (in categorieën) vanaf 22+0 weken naar eenling/meerling Figuur 4.1

Nederland staat op de elfde plaats in Europa als het gaat om sterfte rond de geboorte. Dit blijkt uit het nieuwste onderzoek van Euro-Peristat waarin de cijfers van diverse Europese landen uit 2015 met elkaar vergeleken worden. In Nederland overlijden 4 van 1000 baby's tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte Perinatale Zorg in Nederland 2016. Utrecht: Perined, 2018 Om internationale vergelijkingen van sterftecijfers en andere indicatoren mogelijk te maken, Tabel 0.9 Vergelijking van de landelijke perinatale sterfte cijfers uit de perinatale registratie en de CBS/BRP registratie in 201 Vorig jaar steeg het sterftecijfer naar 7,9 per 1000 geboren kinderen. Het sterftecijfer van vorig jaar is vergelijkbaar met dat in 2017. Nadat het sterftecijfer een tiental jaren sterk is.. De perinatale sterftecijfers in Nederland zijn al vele jaren een onderwerp van discussie, zowel in het Tijdschrift als in de pers, de internationale vakbladen en in de reguliere media.1-3 Het recentste Peristat-rapport bevestigde defi-nitief de achterstandspositie van Nederland dienaan-gaande binnen Europa. 3 In juli 2008 kondigde de ministe

Perinatale sterfte in Nederland: audit dringend nodig

In 2010 was de perinatale sterfte in Nederland gedaald, maar er was nog steeds 2ruimte voor verbetering. ,5 6 De foetale sterfte nam in 6 jaar af met 33%, van 4,3 naar 2,9 per 1000 geborenen. De neonatal Sinds 2001 daalt de babysterfte in Europa. Ook in Nederland is de totale babysterfte fors gedaald. Toch ligt de perinatale sterfte in Nederland al jaren hoger dan in andere Westerse landen. In de discussie rondom mogelijke oorzaken komen onder andere de thuisbevalling en de samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen ter sprake Het perinatalesterftecijfer in Nederland is 9,9 per 1000.4 In Europese landen die relatief gunstige perinatalesterftecijfers hebben, sterven 5 baby's per 1000 zwangeren

Veertig jaar geleden had Nederland het laagste perinatale sterftecijfer in Europa. Sindsdien maken we een vrije val. De alarmerende resultaten noopten toenmalig minister van Volksgezondheid Ab Klink in 2010 tot het instellen van het College Perinatale Zorg. Overal verrezen Verloskundige Samenwerkingsverbanden en kwamen Perinatale Audits Begin van deze eeuw heeft Nederland zijn oorspronkelijke toppositie met een lage perinatale sterfte in de jaren zeventig en tachtig verloren ten opzichte van het EU-gemiddelde. Uit de eerste Peristat-studie bleek dat in 2000 de perinatale sterfte in Nederland het hoogst was van de toenmalige EU15 -landen ( Mohangoo et al., 2008 ; Buitendijk et al., 2003 ) Babysterfte in Nederland daalt, maar is nog steeds hoog De babysterfte in Nederland blijft relatief hoog. Uit een Europees onderzoek blijkt dat ons land de op vijf na hoogste babysterfte heeft. Vijf jaar geleden had Nederland nog de op twee na hoogste babysterfte

Hoogendoorn (Ned Tijdschr Geneeskd. 1978;122:1171-8) toonde destijds aan dat Nederland een relatief hoge perinatale sterfte had. Hij weet dat onder meer aan de thuisbevalling. Bijna tien jaar later laaide de discussie weer op. Hoogendoorn maakte toen melding van een stagnerende daling in perinatale sterfte in Nederland in vergelijking met andere landen in Europa ( Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1436-43) Perinatale sterfte is de term die gebruikt wordt als een foetus vanaf 22 weken zwangerschap komt te overlijden, of als een baby in de eerste 7 dagen na de geboorte overlijdt. In afwijking van deze door de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vastgelegde definitie gaat de wet in Nederland uit van sterfte vanaf 24 weken De perinatale sterfte in Nederland neemt verder af en dat is een positieve ontwikkeling. De daling komt vermoedelijk door meer aandacht voor kwetsbare zwangere vrouwen, een betere voorlichting over een gezonde levensstijl en een betere samenwerking tussen verloskundigen, kraamzorg, kinderartsen en gynaecologen perinatale sterfte 30,62‰,de foetale sterfte 23.16‰ en de neonatale sterfte 7,64‰.In de à terme periode (≥37.0 weken) was de perinatale sterfte 3,52‰,de foetale sterfte 2,34‰ en de neonatale sterfte 1,34‰. In de à terme periode vond 30,6% van de perinatale sterfte plaats (623/2.033).Voor de foetale en neonatal Met trots presenteren wij Peristat.nl, een tool voor perinatale cijfers in Nederland. Informatie over de moeder, de zwangerschap, bevalling en het kind, geregistreerd door verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen wordt hier getoond. Met behulp van onderstaand keuzemenu kunt u de gewenste gegevens selecteren

Dalende perinatale sterfte in Nederland. De perinatale sterfte neemt af en dat is een positieve ontwikkeling. De samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen om de babysterfte terug te brengen, loont. In 2014 was de totale perinatale sterfte gedaald tot 0,74%. (zie figuur 2009-2014 op de Perined website) In 2004 was de foetale sterfte nog 4,3 per 1000 geboren baby's. Inmiddels is dat 2,4 per 1000 geboren baby's. Maar nog steeds zijn er landen in Europa waar de perinatale sterfte (foetussen van. De sterfte van foetussen na de 22ste week van de zwangerschap is in Nederland op Frankrijk na het hoogst in Europa. Weliswaar is in Nederland de zogenoemde 'perinatale' sterfte - die optreedt vanaf de 22ste week van de zwangerschap tot 28 dagen na de geboorte - in vijf jaar afgenomen, maar in andere landen was die daling sterker verschillen in perinatale sterfte verklaarden (Achterberg, 2005). Dit rapport gaat in op de vraag of de relatief snelle daling van de perinatale sterfte in Nederland in 2004 (CBS-cijfers) eenmalig is geweest of dat er een indicatie is voor een structurele verbetering en daling van de perinatale sterfte

absolute perinatale sterfte had, en ook in 2010 nog boven het niveau zat van de andere landen in 2004. Aangeno-men dat de jaarlijkse ontwikkeling in sterfte constant zou zijn, is de perinatale sterfte in Nederland de afgelo-pen jaren 2,7% per jaar gedaald (berekend op de verande - ring van 10 per 1000 in 2004 tot 8,5 per 1000 in 2010). Da Hoge perinatale sterfte in Nederland in vergelijking tot de rest van Europa. Research output: Contribution to journal › Article › Professiona

Sterfte rond de geboorte Cijfers & Context Sterfte

De sterfte van foetussen na de 22ste week van de zwangerschap is in Nederland op Frankrijk na het hoogst in Europa. Weliswaar is in Nederland de zogenoemde ‘perinatale’ sterfte †die optreedt vanaf de 22ste week van de zwangerschap tot 28 dagen na de geboorte †in vijf jaar afgenomen, maar in andere landen was die daling sterker Europese cijfers hebben ons wakker geschud Het gaat dan om de zogenoemde 'totale perinatale sterfte'. Dat is de sterfte tussen 22 weken zwangerschap en tot en met 28 dagen na de bevalling. Met.. DELFT - Nederland behoort nog steeds tot de landen met de hoogste babysterfte in Europa. Een op de honderd baby's in Nederland sterft tijdens of direct na de geboorte. Alleen in Frankrijk en Letland is dat cijfer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer TNO en Maastricht UMC dat donderdag wordt gepresenteerd De meeste Europese landen, waaronder Nederland en België, melden hun sterftegevallen en van daaruit wordt dan een Europees overzicht gemaakt. Het bizarre is dat ondanks alle paniekberichten over corona en de vele sterfgevallen die dagelijks door de nieuwslezers worden benoemd, er geen enkele stijging valt waar te nemen in de statistieken van het aantal sterfgevallen in Europa Klimaatbestendige bossen in Nederland en Europa. De sterfte onder de Fijnspar op zich vind ik niet zo'n ramp. Die soort hoort in Nederland niet thuis, te meer daar hij hier niet echt is aangepast aan de groeiplaats en klimaat. Je ziet: enkele niet-ideale jaren en de natuur selecteert

7 De perinatale sterfte in 2006 ( 22 weken, t/m 7 dagen) was 9,8, de foetale sterfte ( 22 weken) was 6,8 en de neonatale sterfte (0-7 dagen, 22 weken) was 3,1 (tabel 0.4). Voor de vroege prematuren ( weken) was de perinatale sterfte 387,4, de foetale sterfte 267,0 en de neonatale sterfte 164,2. De sterfte nam in bijna alle groepen in 2006 af Nederland middenmoter perinatale sterfte amsterdam - De sterfte van baby's rond de geboorte in Nederland is stabiel. We behoren nu, anders dan een paar jaar geleden, tot de Europese middenmoot De perinatale sterfte is echter steeds blijven dalen, ook in Nederland en ondanks de toegenomen risico's. Andere, positieve, factoren zullen daarom ook hun bijdrage hebben gehad. Te denken valt aan gunstiger leefomstandigheden en leefstijlfactoren (bijvoorbeeld voeding) en aan positieve effecten van preventie en van de gezondheidszorg rond de zwangerschap en tijdens en na de geboorte Bonsel, G 2005, De ontijdige dood. Perinatale sterfte in Nederland. in MG van Pampus, JAM van der Post, DW van Bekkum & R Smits (eds), Hoe bevalt de zwangerschap. Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij, Den Haag, pp. 41-48 Dit kerncijfer betreft de foetale sterfte na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer. Foetale sterfte is zowel een volksgezondheidsindicator (van de perinatale periode), als een indicator van de kwaliteit van zorg. Het kerncijfer is in verschillende indicatorsystemen opgenomen. Een hoge waarde kan duiden op slechtere zorg en gebrek aan preventie

Gynaecologica

Beschrijving Deze tabel geeft informatie over perinatale en zuigelingensterfte in Nederland. Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven Diss. Rijksuniversiteit Leiden, 1962. Tabellen zijn apart uitgegeven

Afname perinatale sterfte in Nederland stagneert

Verschillende statistieken over perinatale en

De perinatale sterfte (sterfte rond de geboorte) is in Nederland gedaald van 10,5 per duizend in 2004 naar 9,0 per duizend in 2010. Hierdoor is de internationale positie van Nederland verbeterd. Deze verbetering is het resultaat van de grote inzet van alle beroepsgroepen die betrokken zijn bij zwangerschap en geboorte De perinatale sterfte nam af met 18% van 5,1 naar 4,2 per 1000 geborenen. Nederland meet zich graag met de Scandinavische landen die in het algemeen hoger scoren in de Europese rangorde. In 2015 had Nederland een vergelijkbare foetale sterfte (2,2 per 1000 geborenen versus 2,3 per 1000 geborenen in Scandinavië) De Nederlandse foetale sterfte naar geboortegewicht in Europees perspectief: Resultaten van het Euro-Peristat project. Geplaatst op 20 januari 2012. Resultaten van het Euro-Peristat project laten zien dat Nederland na Frankrijk het hoogste foetale sterftecijfer had in Europa in 2004, namelijk 7,0 per 1000 geborenen Nederland heeft relatief veel oudere moeders en meerlingzwangerschappen, maar dit kan slechts een deel van de hoge perinatale sterfte verklaren. De Nederlandse perinatale sterfte neemt nog steeds een ongunstige positie in de Europese rangorde in. Er is meer onderzoek nodig om inzicht te krijgen in de Nederlandse prevalentie van risicofactoren voor perinatale sterfte ten opzichte van andere. Trends in determinanten van perinatale sterfte in Nederland. Author. van der Pal-de Bruin, K.M. Mohangoo, A.D. Achterberg, P.W. Buitendijk, S.E. Publication year. 2012. Subject. Human CH - Child Health BSS - Behavioural and Societal Sciences Healthy for Life Health Healthy Living. To reference this document use

Babysterfte gedaald, maar Nederland nog steeds in Europese

De Nederlandse perinatale sterfte is in 5 jaar afgenomen van 10,9 naar 10,0 per 1000 in totaal geborenen, maar de afname is sneller in andere landen Toelichting (Engels) In Peristat-I, from 22 weeks gestation, the Netherlands had the highest fetal mortality rate (7.4 per 1,000 total number of births) De perinatale sterfte (24/28 weken) in Nederland was in 2015 4,2 per duizend geboortes. Vergeleken met het vorige EURO-PERISTAT-rapport over 2010 is dit een afname van 20%. Nederland steeg in de rangorde van de 15eplek in 2010 naar de 11eplek in 2015 (zie figuur 1) De perinatale sterfte is weliswaar gedaald in Nederland, maar de afname stagneert. Nog beter samenwerken en kritische vragen durven stellen, zijn nodig, zegt Jan Nijhuis, voorzitter van de Nederlandse Peristat-stuurgroep, tegen de redactie van Medisch Contact. in de laatste Europese vergelijking van perinatale sterfte komt Nederland een stuk beter uit de bus dan aan het [ Perinatale sterfte is een belangrijke uitkomstmaat voor het systeem van preventie en zorg rond zwangerschap en geboorte. 1 Perinatale sterftetrends en patronen bieden inzicht in de determinanten en achterliggende mechanismen van sterfte. Dit geeft aanknopingspunten voor preventie, diagnostiek en beleid binnen de perinatale zorg en op andere terreinen zoals de perinatale zorg, maar liggen op. 2.1 Sterfte en morbiditeit moeder 11 2.2 Sterfte en morbiditeit kind 12 2.3 Risicofactoren perinatale sterfte 16 2.4 Preventie en zorg 18 2.5 Nederland ten opzichte van andere EU-landen 21 2.6 Beschouwing 22 3 Visie 25 3.1 Moeder en kind in de hoofdrol 27 3.2 Kanteling 28 3.3 Gezonde en veilige zwangerschap, bevalling en kraamperiode 2

Met trots presenteren wij Peristat.nl, een tool voor perinatale cijfers in Nederland. Informatie over de moeder, de zwangerschap, bevalling en het kind, geregistreerd door verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen wordt hier getoond Vaak is perinatale sterfte het gevolg van vroeggeboorte: baby's die voor een zwangerschapsduur van 32 weken worden geboren. Ook ernstige aangeboren afwijkingen, te laag geboortegewicht en zuurstofgebrek tijdens de zwangerschap veroorzaken een deel van de sterfte. Een aantal jaar geleden was het zorgbeleid in Nederland ten opzichte van extreme. Perinatale sterfte (t/m 7d pp) vanaf 22 weken naar leeftijd en pariteit vrouw voor eenlingen : 7.1.10: XTBL: Perinatale sterfte (t/m 7d pp) vanaf 22 weken naar leeftijd en pariteit vrouw voor meerlingen : 7.1.11: XTBL: Perinatale sterfte (t/m 7d pp) vanaf 22 weken naar provincie : 7.1.12: XTBL: Perinatale sterfte (t/m 7d pp) vanaf 22 weken naar. Incidentie en sterfte melanoom in Europa. 21 juni 2019 - Uit gegevens van 18 Europese kankerregistraties blijkt dat de incidentie van invasieve en in situ melanomen is toegenomen tussen 1995 en 2012. De trends in incidentie verschilden aanzienlijk tussen de Europese landen. Opvallend is de groei in incidentie in Nederland, die uitzonderlijk groot was 2. Achtergrond. De zuigelingensterfte is een maat voor de sterfte van kinderen jonger dan 1 jaar. Het weerspiegelt zowel de gevolgen van perinatale gebeurtenissen als de sterfte na de perinatale periode, dewelke vaak te voorkomen zijn

Babysterfte iets gestegen, Nederland in middenmoot RTL

Perinatale sterfte medischcontac

Stichting Perinatale Registratie Nederland. Perinatale Zorg in Nederland 2013. Utrecht: Stichting Perinatale Registratie Nederland, 2014 Om internationale vergelijkingen van sterftecijfers en andere indicatoren mogelijk te maken, zijn in het jaarboek 2013 alleen tabellen weergegeven vanaf 22.0 weken zwangerschapsduur Regionale verschillen in perinatale sterfte in Nederland. Dr. Anita CJ Ravelli, epidemioloog, afdeling klinische informatiekunde, AMC, Amsterdam. De perinatale sterfte in Nederland is de afgelopen jaren gedaald. Per jaar overlijden er tijdens de zwangerschap en eerste levensweek ongeveer 1700 op de 175.000 geboren kinderen (10 op de 1000)

Hoge babysterfte niet door thuisbevalling medischcontac

Onze beschamend hoge babysterfte moet omlaag De Volkskran

Johanna Hermana de Haas-Posthuma Perinatale sterfte in Nederland. onderzoek naar factoren, die de perinatale sterfte beïnvloeden. Gedrukt boek . Proefschrift Leiden. Taal Nederlands Meer informatie Uitgever van Gorcum [etc.], Assen Verschenen 1962 Kenmerken 2 dl, 25 cm, ill Aantekenin gedurende de eerste twee weken na de geboorte in Nederland met 8,5% (perinataal i.c. binnen drie dagen) plus 3,3% (postnataal i.c. 3-14 dagen) = 11,5% relatief hoog. Net als bij biggen is vroege sterfte bij kalveren een multifactorieel probleem en veelal een combinati Perinatale sterfte in Nederland gedurende 2000-2006; risicofactoren en risicoselectie Vertaalde titel Perinatal mortality in the Netherlands 2000-2006; risk factors and risk selectio De afgelopen jaren is de babysterfte in Nederland gedaald. Dit is een opsteker voor alle professionals in de geboortezorg, die de afgelopen jaren hard hebben gewerkt aan betere samenwerking, preventie en cliëntgerichte zorg, aldus het College Perinatale Zorg (CPZ) in een persreactie op de publicatie van de cijfers over de ontwikkelingen in de geboortezorg door Perined [ De perinatale sterfte (sterfte rond de geboorte) ligt hoger in achterstandswijken in vergelijking met andere wijken. 16 ; Risicofactoren . Van mannen met basisonderwijs / vmbo tussen de 25-45 jaar rookt 52% tegenover 22% van de mannen met hbo of universiteit in die leeftijd. 1

Zorg rond de geboorte Regionaal & Internationaal

De kaart die hier wordt weergegeven, laat zien hoe Sterftecijfer per land varieert. De kleurtint van het land komt overeen met de grootte van de indicator. Hoe donkerder de kleurtint, hoe hoger de waarde In Nederland wordt dus maar ongeveer 60 procent van de oversterfte verklaard door de officiële coronacijfers, terwijl dat percentage in België boven de 100 procent ligt. De meeste landen zijn.

Babysterfte in Nederland daalt, maar is nog steeds hoog

Nederland had namelijk een relatief ongunstige positie in Europese rangorde voor de perinatale sterfte. Babysterfte terugdringen Kinderarts Bert Smit, regiovoorzitter van de Perinatale Audit Zuidwest Nederland, behandelde de procedures en werkwijze van een perinatale audit. Door het stellen van kritische vragen kan worden herleid wat fout is. Donderdag begint Babysurvival 2014, een congres dat voor het eerst in Nederland gehouden wordt en gaat over babysterfte.In Nederland zijn de perinatale sterftecijfers (sterfte rond de geboorte) hoger dan in vergelijkbare landen. Gynaecoloog-perinatoloog Jan Jaap Erwich geeft in Radio EenVandaag tekst en uitleg In 2004 was de perinatale sterfte in Nederland bijna de hoogste van Europa. Inmiddels zijn de gegevens van 2015 beschikbaar. Doet Nederland het nu beter? Foto: Diversity Studio/iStock.co Hoe hoog is sterfte rond geboorte in Nederland? Home//Forum//Overige onderwerpen//Hoe hoog is sterfte rond geboorte in Nederland? googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-dokter_header'); }); Hugo 12 maart 2009 om 22:20 #1 Sinds de jaren vijftig daalt de sterfte rond de geboorte. Deze trend is zowel bij de doodgeboorte als bij de sterfte in de eerste week na de Lees mee In Nederland maakte het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) een voorlopige berekening van de sterfte in maart, waaruit bleek dat de bovengemiddelde sterfte behoorlijk hoog lag. Dat wijst erop dat het werkelijke aantal sterfgevallen aan COVID-19 in Nederland mogelijk veel hoger is dan nu uit de officiële cijfers blijkt

Hoge perinatale sterfte in Nederland Nederlands

Vreemd: sterfte in grote delen Europa ondanks Corona omlaag. 30 november 2020 Redactie Aktueel, Geneeskunde, Nederland kende ook een oversterfte. Maar in grote delen van Midden- en Oost-Europa is het sterftecijfer tussen februari en juni juist aanzienlijk gedaald ten opzichte van het gemiddelde van 2018/19 COVID-19, voluit coronavirus disease 2019, is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus, behorende tot de coronavirussen.De voorheen onbekende ziekte werd eind 2019 voor het eerst opgemerkt in Wuhan, de hoofdstad van de Chinese provincie Hubei, en verspreidde zich vervolgens in drie maanden tijd naar andere delen van de wereld Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws via de snelste en leukste nieuwssite van Nederland, 24 uur per dag en 7 dagen in de week | gelderlander.n Geneeskunde, zwangerschap, jaarboeken, Perinatale sterfte, Verloskundige zorg, Zwangerschap, Perinatale geneeskunde, Geboorte, Pasgeborenen, neonatologie Taal Nederlands Frequentie Verschijnt 1x per jaar Meer informatie Uitgever Stichting Perinatale Registratie Nederland, Bilthoven Verschenen 2005 ISSN 18714846 Kenmerken 21×21 cm, ill.

Perinatale sterfte - Wikipedi

Het verbeteren van de perinatale sterfte in Nederland, te beginnen in Rotterdam 70 Gouke Bonsel, Jashvant Poeran,Erwin Birnie, Semiha Denktas, Eric Steegers PRN als informatiebron 72 Ben Willem Mol Het komen en gaan van de tweeling epidemie in Nederland; LVR/PRN data over de periode 1995-2008 7 Berghs, G.A.H., Wiegers, T.A. Perinatale sterfte 'Gelderland-onderzoek'. Tijdschrift voor Verloskundigen: 1997, 21(1), 6-1 De butskoppen die donderdagavond en vrijdag in de Oosterschelde zijn gezien, zijn daarna niet meer waargenomen, vertelt woordvoerder Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn maandag aan NU.nl. In de. StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar Perinatale sterfte is het aantal doodgeborenen na een zwangerschapsduur van 22 weken of meer en sterfte in de eerste 7 dagen na de geboorte, Zoals in de tabel te zien is, was het percentage perinatale sterfte in Nederland tussen 2010 en 2013 0,76%. Zaanstreek-Waterland lag hier iets boven. Bronnen

Abraham Kuyper Collection. Alle Volke Perinatale sterfte is een belangrijke indicator van de kwaliteit van de verloskundige zorg. Er zijn een groot aantal, interacterende, determinanten die de trend in perinatale sterfte beïnvloeden Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws via de snelste en leukste nieuwssite van Nederland, 24 uur per dag en 7 dagen in de week | bndestem.n De sterfte aan Alzheimer en andere vormen van dementie is inmiddels de tweede doodsoorzaak, wat een gevolg is van enerzijds de vergrijzing en anderzijds betere herkenning van deze doodsoorzaak bij de codering. 2 . Gezondheid in Nederland STATE OF HEALTH IN THE EU: LANDENPROFIEL GEZONDHEID 2017 - NEDERLAND 2 Gezondheid in Nederland

 • Vikings seizoen 6 einde.
 • Sigarettendoosje.
 • Camping resort Krk plattegrond.
 • Walnoten kopen Aldi.
 • Hebben goudvissen tanden.
 • Kleurplaten Quad motorcrossen.
 • Kleedjes trouwfeest.
 • Kan niet meer plakken in Excel.
 • Schoenwinkels.
 • Bruidsschoenen Rotterdam.
 • Smeris aflevering gemist.
 • Moderne jazz artiesten.
 • Chromosoom te veel Down.
 • Mediastad Hilversum.
 • Word numbered reference list.
 • Staldeur maken.
 • Posti Finland tracking.
 • Preekbeurten ds de Kok.
 • Baklijst Muspaneel.
 • Parkeren Arsenaal Theater Vlissingen.
 • Cv ketel vervangen na hoeveel jaar.
 • Enneagram type 9 beroepen.
 • Uber Eats McDonald's.
 • Figuurlijk taalgebruik beeldspraak.
 • RDR2 Andalusian perlino.
 • Oud London Horeca Groep.
 • Kleine campings Dolomieten.
 • Anticipation 2 Trey Songz.
 • Grootste Nederlander allertijden.
 • Grubbenvorst vakantiehuis.
 • PBM Hasselt.
 • Speedo maattabel kind.
 • Straling zwangerschap.
 • Reisfolder China.
 • Samenvatting narnia, de leeuw, de heks en de kleerkast.
 • Eric Smit Daphne.
 • Treekhoeve droes.
 • De Windroos Oldenzaal.
 • Thema Oudejaarsavond.
 • Wasdroger aanbieding Black Friday.
 • Kosten destructie hond.